دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعباس حسینی، ۱۳۹۵

تغییرآرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از روش های فراابتکاری شبیه سازی تبریدی(SA) و جستجوی ممنوعه(TS)

دراین سمینار با توجه به اهمیت موضوع تلفات در شبکه های توزیع برق و با استفاده از روش های فرا ابتکاری اقدام به تغییر آرایش ای شبکه ها نموده و برای رسیدن به این هدف از دوروش فرا ابتکاری شبیه سازی تبریدی(Simulated Annealing) و جستجوی ممنوعه(Tabu Search) استفاده شده است که در ادامه جهت سرعت بخشیدن به همگرایی سیستم از روش های ژنتیک و نظریه گراف استفاده شده است. دوروش اصلی استفاده شده شبیه سازی تبریدی(SA) و جستجوی ممنوعه(TS) می باشد که به صورت مستقل و سپس به صورت ترکیبی استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها: تغییر آرایش شبکه های توزیع , کاهش تلفات , روش های فرا ابتکاری , شبیه سازی تبریدی(SA) , جستجوی ممنوعه

M.A. Thesis:

arrangement Change of the distribution networks in order to reduce losses by using meta-heuristic Simulated Annealing (SA) and Tabu Search (TS)

In this proposal, given the importance of the losses in electricity distribution network and using innovative learning methods to change the make-up of networks And to achieve the goal of two simulated annealing method (Simulated Annealing) and Tabu Search (Tabu Search) is used Continuing to accelerate the convergence of genetic and graph theory is used. Two main methods used simulated annealing (SA) and Tabu Search (TS) is an independent and then used in combination.

Keywords: Change-up distribution networks , reduction of casualties , Meta-heuristic methods , Simulated annea