دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: روح اله اسماعیل نژاد، ۱۳۹۵

مبانی و مستندات پویایی فقه اسلامی

فقه اسلامی از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده بر می گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیر بودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاد اندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست؟ و ساز و کار آن کدام است؟ نوشتارحاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصه حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

کلیدواژه‌ها: فقه پویا، مسائل مستحدثه، عامل زمان و مکان، احکام اولی و ثانوی، احکام حکومتی

M.A. Thesis:

Foundations and documenting of dynamism Islamic jurisprudence

The Islamic jurisprudence has some characteristics which are found rarely in other knowledge's. Among these characteristics, three of them are more important and can partly reveal some aspects of this knowledge: Its eternity, its universality and its flexibility. The mentioned characteristics' expression compels each freethinker to ask these fundamental questions: Among the human's endless needs, what is the reason of its efficiency? And what is its mechanism? Meanwhile expressing the discussion bases, this writing is going to specify the reasons and factors of the jurisprudence's dynamism and growth in the field of human's social life, and then answer some misgivings about this field.

Keywords: Dynamic jurisprudence, new problems, the factor of time and place, Primary and secondary sentences