دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عظیم دست بند، ۱۳۹۴

بررسی خصوصیات شیمیایی و میکروبی موجود در آب آشامیدنی چاههای سه منطقه سارمران ُرویین ُصفی آباد شهرستان اسفراین

در این پژوهش خصوصیات میکروبی و شیمیایی آب چاه روستاهای سه منطقه سارمران ، رویین ،صفی آبادمورد ارزیابی قرار گرفت .فاکتور های مورد بررسی در این تحقیق شمارش کلی کلیفرم ها واندازه گیری نیتریت ،نیترات،سولفات،کلرور،فلوراید،قلیائیت کل ،سختی کل و سختی کلسیم می باشد.شمارش کلی کلیفرم از روش M.P.N تعیین گردید نتایج نشان داد که آب هیچ یک از چاه ها آلوده به کلی فرم نبوده همچنین میزان فلوراید آب هر سه چاه یکسان بود.کلرور،سولفات،نیتریت،سختی کل و کلسیم و همچنین میزان قلیائیت در آب چاه سارمران بیشترین میزان را به خود اختصاص داد اگرچه این میزان کمتر از حد مجاز بود .پس از آن روستای صفی آباد دارای میزان بیشتری نسبت به روستای رویین دارای فاکتور های ذکر شده می باشد.

کلیدواژه‌ها: روستای سارمران، روستای صفی آباد، روستای رویین، روش M.P.N ،آلودگی میکروبی،آلودگی شیمیایی.

M.A. Thesis:

chemical and biological characteristics of the water wells in three regions sarmranُ roeinُ safiabad esfarayen city

In this study, biological and chemical properties of water for villages in three districts of Samaria, invulnerable, Safi was assessed Badmvrd .faktvr examined in this study coliform count and measure nitrite, nitrate, sulfate, chloride, fluoride, total alkalinity, total hardness coliform MPN method and calcium hardness was determined the general Bashd.shmarsh results showed that water from wells contaminated with coliform was not any water fluoride concentrations Bvd.klrvr same three wells, sulfates, nitrites, total hardness and calcium,

Keywords: Samaritan Village, Village Safiabad, Village invulnerable, methods M.P.N, microbial contamination,