دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی تقی پورزرقری، ۱۳۹۴

استراج عصاره برگ گیاه پیچک (Convolvulus arvensis)وبررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدار کنندگی آن در روغن سویا در طی نگهداری

برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزی می باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر جهش زایی و سرطان زایی در بدن انسان دارند، لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا عصاره متانولی برگ گیاه پیچک صحرایی استخراج گردید. سپس عصاره استخراج شده در غلظت های مختلف (100، 200، 400 و 800 پی پی ام) به روغن سویا تصفیه شده فاقد آنتی اکسیدان افزوده شد و هم چنین پایداری اکسایشی نمونه ها در دمای 65 درجه سانتیگراد به مدت 3 روز از طریق اندازه گیری اندیس پر اکسید، اندیس TBA و اندیس اسیدی و در نهایت با فعالیت آنتی اکسیدان سنتزی BHT به میزان ppm200 مقایسه گردید. به طور کلی نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره برگ گیاه پیچک صحرایی در روغن سویا از 100 تا 800 پی پی ام در یک زمان نگه داری ثابث، شاخص پایداری اکسایشی، میزان ترکیبات پلی فنلی و فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد در روغن افزایش یافته در حالی که اندیس پر اکسیدو اندیس TBA کاهش پیدا کرد. نتایج حاصل از بررسی پایداری اکسایشی روغن حاوی غلظت های مختلف عصاره نشان داد غلظت 800 پی پی ام عصاره نسبت به غلظت های دیگر و نمونه شاهد به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات پلی فنلی و توکوفرولی در پایداری اکسایشی روغن سویا مؤثرتر عمل نموده و در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT در غلظت 200 پی پی ام نیز تأثیر بیشتری داشت. بدین ترتیب می توان برگ گیاه پیچک صحرایی را در سطح 800 پی پی ام به عنوان منبع مناسبی برای آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: آنتی اکسیدان های طبیعی، برگ گیاه پیچک صحرایی ، روغن سویا، پایداری اکسایشی

M.A. Thesis:

Extraction Convolvulus arvensis Lesf and Study of The Antioxidant Effect and Stability on Soybean Oil in storage

The Effect of Antioxidant Extract of Convonvulus Arvensis on Soybean Oil Stability During Storage There are many ways to prevent oxidation of oils. One method is to add synthetic antioxidants. Synthetic antioxidants have adverse effects on the human body, such as mutagenicity and carcinogenicity; so the discovery of natural antioxidants to replace synthetic ingredients is essential. In this study at first the methanol extract of convonvulus arvensis leaves was extracted. Then, the extract in different concentrations (100, 200, 400, 800 ppm) was added to refined soybean oil without antioxidants; and oxidative stability of samples at 65°C was measured for three days by measuring the peroxide index, acid index and index TBA, finally the stability of the measurement was compared with the antioxidant activity of synthetic BHT at 200 ppm. Overall the results showed increasing the concentration of Convonvulus arvensis leaves extract from 100 ppm to 800 ppm at a time constant maintenance, increases the oxidative stability index, the amount of polyphenolic compounds and Inhibitory Activity of free radicals in the oil, While reduces the peroxide index and TBA index. The study of the oxidative stability of oils containing different concentrations of the extract showed that the concentration of 800 ppm is more effective in the oxidative stability of soybean oil extract compared with other concentration and control as well as in comparison with synthetic antioxidant BHT at a concentration of 200 ppm; this is due to higher levels of polyphenolic and tocopherol compounds. It is thus possible ivy leaves at the level of 800 ppm was introduced as a good source of natural antioxidants.

Keywords: Key words: Natural antioxidants, Convonvulus arvensis leaves, Soy oil, Oxidative stability