دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: زهره فرخی، ۱۳۹۸

رفتارهای فراکلامی در رمان های درخت انجیر معابد، سنگ صبور و رازهای سرزمین من

هر ارتباطی از دو نوع رفتار کلامی و غیرکلامی بوجود می‌آید. رفتارهای کلامی همان سخن گفتن های ما است. رفتار‌های غیرکلامی در ارتباطات، یعنی هنر استفاده از حرکات بدن، حالات چهره، صدا، سکوت و غیره در جریان ارتباط با مخاطب است. در این رساله سعی شده است تا با نگاهی نو و و میان‌رشته‌ای سه رمان درخت انجیر معابد اثر احمد محمود(1379)، رازهای سرزمین من اثر رضا براهنی(1314) و سنگ صبور اثر صادق چوبک(1345) از دیدگاه رفتارهای غیرکلامی بررسی و تحلیل شود تا نشان داده شود که نویسندگان چگونه از انواع رفتارهای غیرکلامی برای ارتباط بیشتر با مخاطب و تأثیرگذاری بر آن‌ها بهره می‌جویند. همچنین از رفتار‌های غیرکلامی که شامل حرکت‌های دست و پا، تغییر اندام، تغییر حالات چهره، حرکات سر،لرزش صدا و بدن، سکوت و غیره رمزگشایی شده که چگونه هر رفتاری در هر شرایط خاصی می تواند معانی مختلفی را انتقال دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نویسندگان رفتار‌های غیرکلامی را برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب به موازات رفتار کلامی بکار برده اند.

کلیدواژه‌ها: : رفتارهای غیرکلامی، درخت انجیر معابد، رازهای سرزمین من، سنگ صبور

Ph.D. Dissertation:

the impact of corporate social performance on the cost of debt and access to debt financing

Any communication arises from both verbal and nonverbal. Verbal emancipation is what we say. behavior.Nonverbal behaviors in communications means the art of using body movements, facial expressions, voice, silence, etc., in making communications with the audience. In this thesis, the researchers has tried to investigate and analyze three novels including peepal tree/ashwattha tree by Ahmad Mahmoud (2000), secrets of my land by Reza Barahani (1935) and a shoulder to cry on by Sadegh Chubak (1966) in terms of nonverbal behaviors perspective, indicating how writers have used such kind of behaviors to make more communication with and Influence their audiences. Also, nonverbal behaviors including movements of foot and hand, changing limbs, changing facial expressions, Head movements, Vibration of body and voice, silence and so one were decoded in such a way that how a behavior can transfer different meanings in each specific condition. The findings of present study reveal that the writers have used nonverbal behaviors along with verbal ones to make more influences on their audiences.

Keywords: Nonverbal behaviors, the novel peepal tree/ashwattha tree, the novel secrets of my land and the nove