دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهری استاجی، ۱۳۹۵

بررسی امور حقوقی ناجا در ماموریت ها با رویکرد فقهی

نیروی انتظامی به عنوان مظهری از اقتدار نظام جمهوری اسلامی با بهره گیری از مشارکت و پشتوانه مردمی و با استفاده از ظرفیت بالای سبز قامتان جان بر کف و همیشه هوشیار، نقش بارزی در برقراری نظم و استقرار امنیت پایدار در شهرها ، روستاها و مرزهای کشور ایفا می نماید. بی شک امنیت، نظم و آرامش جامعه حاصل ایثار و از جان گذشتگی تلاشگرانی است که با اعتقاد راسخ به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی از هیچ اقدامی در راه ثبات امنیت در همه زمینه ها به ویژه پاسداری از مرزهای آبی و خاکی میهن عزیزمان فروگذار نمی کنند. یکی از مهمترین مسائل پیش روی پرسنل نیروی انتظامی در زمان اعزام به ماموریت ها دفاع از حقوق مشروعه خود هنگام مواجه با موارد حقوقی، شاکیان و مدعیان می باشد. به هر حال نادیده نباید انگاشت که گاهی پرسنل خدوم نیروی انتظامی نیز در حین ماموریت و بر اثر حوادث از پیش تعیین نشده دچار مشکلات قضایی و حقوقی می شوند که اداره حقوقی ناجا وظیفه دارد در برخی از موارد قانونی از پرسنل خود حمایت مالی و حقوقی نماید. این عوامل که می توان آنها را در دو گروه جای داد شامل: 1-مشکلات حقوقی یا قضایی که نیروی انتظامی از پرسنل خود حمایت می کند. مانند: قتل- تصادفات و... . 2-مشکلات حقوقی یا قضایی که نیروی انتظامی نیز خود مانند شاکی عمل می کند مانند رشوه – اختلاس و... . این رساله به بررسی امور حقوقی و قانونی ناجا در ماموریت ها و موارد فقهی آنها می پردازد. با توجه به اهمیت شناخت مسائل حقوقی برای تک تک پرسنل خدوم ناجا، پرواضح است که هر چه شناخت مسائل حقوقی و چگونگی نگاه دین و فقه بریا آنان روشن تر باشد؛ صدمات وارده ی جسمی و روحی نیز کاهش چشم گیری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها: نیروی انتظامی- نظم- امنیت- مأموریت- حقوق- قانون- فقه

M.A. Thesis:

The stady of the legal affairs of NAJA incommissions with an Islamic juridical perspective

Law enforcement authority as a symbol of the Islamic Republic benefiting from popular support and participation and by using its capacity to the green John on the floor and always alert, significant role in maintaining order and sustainable security deployment in towns, villages and the country's borders. no doubt security, peace and order and achieved community of that with the conviction of values and the aspirations of the Islamic revolution in no way the stability of the security in all fields, especially for the Protection of water and territorial borders don't spare our homeland. One of the most important issues faced by law enforcement personnel sent missions in time to defend the rights of their when dealing with the legal cases, the plaintiffs and the claimants. However, sometimes fancied, must not ignore the law enforcement personnel Ked hum during the mission, and also by the events of judicial and legal problems not that legal department NAJA duty in some legal cases of its personnel legal and financial support. The factors that they can be divided into two groups, including: 1-legal problems or judicial law enforcement personnel. such as: murder – and accidents. 2 - legal problems or judicial law enforcement, like the plaintiff also acts as a bribe - graft, etc. The textbook review constitutional and legal affairs in NAJA missions and jurisprudential cases. With regard to the importance of understanding of the legal issues for individual NAJA Ked hum personnel, it is clear that the understanding of the legal issues, and look at how religion and jurisprudence for them to be brighter; the physical and psychological trauma significantly reduced.

Keywords: niroye entezami, collocation, Security, agency, salary, law, jurisprudence