دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه افچنگی، ۱۳۹۶

بررسی مبانی و احکام فقهی وطن

حکم نماز از احکام مسلم اسلام است و یکی از مسائلی که اثر عمیقی بر آن میگذارد و موجب تغییر در کمیت آن می شود ، سفر است که قصر نماز مکلف مسافر را به دنبال می آورد. در این راستا آن چه که باعث واکاوی مجدد بخث شده است این است که پیمودن راه ، موجب قصر و کوتاه شدن نماز می شود ، یا مشقت و سختی که در اثر سفر خاصل میگردد، که بنابر نظر اول صرف پیمودن راه به مقدار معین موجب شکسته شدن نماز می باشد و وسائل پیشرفته امروزی اثری در قصر یا عدم قصر نماز نخواهد داشت ، اما بنا بر نظری که عسر و سختی مسافر را ملاک قصر و شکسته شدن نماز می داند، وسایل حمل و نقل امروزی می تواند بر شکسته شدن یا شکسته نشدن نماز اثر به سزایی بگذارد و همچنین در تیین حکم وطن بنا به شسهولت و کثرت سفر و هجرت می طلبد که حکم وطن بازنگری و مبین گردد ، بنابراین در این راستا آمچه لازم و ضروری می نماید واکاوی حکم نماز مسافر در سفر های عصر جدید ، تعیین معیار فقهی قصر ، تعیین ملاک صدق وطن و تبیین مبانی فقهی فقهای امامیه در این زمینه می باشد. در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع فقهی ، نتایج حاصل گویای آن است که بنا به اتفاق فقهای امامیه ، موضوع در اجکام وطن و در قصر نماز است .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : وطن ،فقه امامیه، نماز مسافر ، قصر نماز

M.A. Thesis:

Studies the principles and jurisprudence Home Country

Abstract The commandment of Prayer is one of the absolute rules in Islam and one of the issues that makes influences on it and changes its quantity is travelling which reduces the length of the traveler’s prayer. In this regard, the reason of reconsidering this issue is finding the answer for this question: whether the travelling is the reason of prayer’s reduction or difficulties of the travelling? Based on the first comment, the reason of reduction is travelling and not the difficulties of it, because of the modern technologies. But based on the comments that pays attention to the difficulties of travelling, modern transportation systems are not effective in prayer’s reduction. Also, in the explanation of the rule of homeland, there is a need for reconsideration. Moreover, explanation of the rules of homeland in today’s travelling, and also the rules of homeland and length of reduction are the other related issues. In this study and based on the analytic-descriptive method using jurisprudential sources the results show that most of the Imams' jurists, believe that the prayer’s reduction in travelling is accepted.

Keywords: Keywords: homeland, Imams' jurists, traveler’s prayer, prayer’s reduction.