دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عبداله عسکری، ۱۳۹۴

بررسی فقهی رکوع

رکوع در لغت به معنای انحناء وخم شدن و در اصطلاح خم شدن در رکوع نماز است که یکی از ارکان نماز است که اگر عمدا یا سهوا بجا آورده نشود باعث ابطال نماز می شود. رکوع یکی از زیباتیرین حالات بندگی و تضرع در برابر خداست. و به همین دلیل یکی از سه رکن اصلی نماز در کنار سجود وطهارت معرفی شده است. رکوع دارای آثار وبرکات بسیار زیادی است که برداشته شدن وحشت قبر و تقرب به خدا از بزرگترین آثار آن است.این رکن نماز مانند سایر اعمال نماز دارای آداب و احکامی است که شخص نماز گزار با رعایت آنها فضیلت بیشتری از نماز کسب می کند که خم شدن، گفتن ذکر، طمانینه در حال رکوع سر برداشتن از رکوع و آرامش پس از رکوع از جمله واجبات رکوع است. و بالا بردن دستها قبل از رکوع و گفتن تکبیر، صاف کردن پشت، کشیدن گردن، قرار دادن دستها به انگشتان باز روی زانو، گفتن ذکر سبحان ربی العظیم وبحمده و نیز گفتن سمع الله لمن حمده بعد از برخاستن از رکوع از مهمترین آداب و مستحبات رکوع محسوب می شود. چسبانیدن دستها به بدن در حال رکوع، به زیر انداختن سر، قرار دادن دستها بین زانوها و قرائت قرآن از جمله مکروهات رکوع است.در این پایان نامه که با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است قصد داریم احکام وفروعات رکوع را با توجه به ادله استنباط به خصوص آیات و روایات ونیز مراجعه به کتب معروف فقهی بیان کنیم

کلیدواژه‌ها: رکوع، رکن، آداب، واجبات، مستحبات و مکروه

M.A. Thesis:

THE EXAMINATION bow

Bowing down in prayer (Ruku) literally means the Curvature but in term means bending and bowing in prayer that is one of the pillars of prayer and if you do not do it intentionally or unintentionally caused the cancellation of prayer .bowing down is one of the most beautiful states of servitude and supplication to God And that's why it is introduced as one of the three main pillars of prayer in addition to prostration and purity. Bowing down in prayer (Ruku) involves many blessings and beneficial effects for the individual that the removal of grave fear and nearness to God is the greatest works .This pillar of prayer like other acts of prayer Including rules and provisions that The worshiper to comply with them reach to the more virtuous of prayer that bending , keep calm in bowing down of prayer , standing , keep calm after bowing down in prayer is among of obligations bowing down in prayer (Ruku) ,raising hands before bowing down ,say Takbir ,Smoothing back , Drag neck , Put hands on knees with open fingers and say about the attributes of God “Him Praise to Almighty God who is the Greatest and I am worshiping”,” God heard the one who was praising and worshiping Him “after bowing down in prayer is one of the most important rules and recommendations in prayer and paste hands to body in bowing down in prayer , throwing head , Put your hands between the knees And reading the Qur'an, including one who is abominable. The thesis that is written in descriptive and analytical method We're going to examine the provisions of bowing down in prayer (Ruku) with respect to the evidence deduced Especially the verses and narrations As well as a visit to the famous books of fiqh

Keywords: bowing down in prayer, pillar, customs, obligations, recommendations, abominable