دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن خوش سخن، ۱۳۹۴

بررسی فقهی صلوات از منظر مذاهب خمسه

ذکر صلوات یکی از اذکار بسیار با فضیلت در دین اسلام است که نه تنها خداوند به مسلمانان دستور به آن داده است، بلکه خود خداوند وهمه فرشتگان نیز این ذکر را تلاوت می کنند. نحوه صلوات را پیامبر به مسلمانان آموزش داد که متاسفانه شیعه وسنی در کیفیت واحکام دچار اختلاف وتفرقه شدند. درفقه شیعه ذکر صلوات درنماز یومیه،نماز میت نماز جمعه به اجماع همه فقها واجب و در مورد شنیدن نام پیامبر در وجوب و استحباب آن اختلاف وجود دارد و در سایر موارد مانند دخول به مسجد وخروج از آن، در موقع دخول در مسجد الحرام، در هنگام عقیقه کردن، در هنگام دعا کردن، قبل از خوابیدن، در موقع غسل کردن و...مستحب است. در بین فرق اهل سنت نیز ذکر صلوات در کیفیت و احکام فقهی آن اختلاف وجود دارد، در فقه حنبلی و شافعی ذکر صلوات در نماز های یومیه واجب ودر نزد مالکیان وحنفی ها مستحب است، در باب نماز میت، خطبه های نماز جمعه ونیز در موقع شنیدن نام پیامبر برخی از آنها معتقد به وجوب وپاره ای دیگر از فرق اهل سنت اعتقاد به استحباب هستند.این پایان نامه که با روش تحلیلی وتوصیفی گرد آوری شده است ضمن استنباط احکام فقهی صلوات در فقه شیعه وعامه به مقایسه وجوه اشتراک وافتراق احکام در در این دو مذهب می پردازد.

کلیدواژه‌ها: صلوات، فقه اهل سنت، فقه شیعه، استحباب، وجوب، نماز یومیه، نماز میت و خطبه های نماز جمعه

M.A. Thesis:

Legal study of peace from the perspective of religion Khamse

Reciting Salavat is one of the most important and very virtuous matter in Islam Not only has God commands Muslims to do it, but also all the angels of God are recited it. The Holy Prophet taught how to Reciting Salavat to Muslims but Unfortunately, Shiites and Sunnis have the dispute and disagreement in quality and provisions. In the Shi’a jurisprudence reciting Salavat in daily prayers, the funeral prayer and the Friday Prayers to the consensus of all scholars is obligatory and there is difference of opinion in the case of hearing the name of the Prophet about whether it is obligatory or recommended and in other cases, such as entry and exit of the mosque, at the time of entry into the Sacred Mosque, during the charity received for the new child, during prayers, before sleeping, wash out and etc. is recommended .Reciting Salavat has the dispute in the Sunni jurisprudence so that there is a difference of opinion in quality figh precepts. In Hanbali and Shafi'i fiqh Recitation of Salavat in daily prayers are obligatory and recommended to Hanafy and Malkyan .About the requiescat, Friday Prayers sermon and also when they hear the name of the Prophet, some Sunnis who believe in obligatory and others are believed to recommendation. This thesis is based analytical and descriptive method in addition to deduce figh precepts of salavat comparing the similarities and dissimilarities of the Provisions in two religion.

Keywords: Salavat, Sunnite Jurisprudence, Shiite jurisprudence, recommended, obligatory, Daily prayer, requies