دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پویان مهردلان، ۱۳۹۵

تاثیر کوزاک در بیان ژن فاکتور۹ انعقادی در سلول های S۲ حشره دروزوفیلا

کمبود یا نقص فاکتور IX به عنوان عامل اصلی در بیماری هموفیلی B شناخته می‎شود و تولید نوترکیب این فاکتور از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی روش‎های متفاوتی برای افزایش بیان پروتئین‎های نوترکیب در سیستم‎های بیانی وجود دارد که استفاده از توالی کوزاک به عنوان یک توالی تنظیمی می تواند یکی از روش‎های افزایش بیان باشد. در واقع وجود این توالی قبل از کدون شروع باعث افزایش کارایی ترجمه می‎شود. در این پژوهش سازه بیانی pMT-K-FIX واجد توالی کوزاک دروزوفیلایی در ابتدای cDNA فاکتور انسانی ساخته شد و به سلول‎های دروزوفیلایی S2 ترانسفکت گردید. میزان بیان و فعالیت فاکتور IX نوترکیب دارای توالی کوزاک و فاکتور IX طبیعی در زمان‎های مختلف بعد از ترانسفکشن توسط الایزا و انعقاد بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت و فعالیت فاکتور IX واجد توالی کوزاک بیشتر از فاکتور IX طبیعی در رده سلولی S2 دروزوفیلا است.

کلیدواژه‌ها: فاکتور IX، هموفیلی B، توالی کوزاک، رده سلولی S2

M.A. Thesis:

kozak sequence effect on coagulation factor9 gene expression in insect drosophila s2 cells

Lack or deficiency of factor IX is known as a major factor in Hemophilia B and recombinant production of this factor is very important. There are different ways for expression increasing of recombinant proteins in expressions systems. Using kozak sequence as a regulatory sequence can be a way of expression increasing. In fact existence of this sequence before the start codon result to increasing efficiency of translation. In this study pMT-K-FIX express construction with Drosophila Kozak sequence was built in beginning of cDNA human factor and transfected to S2 Drosophila cells. Expression and activity amount of recombinant factor IX with Kozak sequence and normal factor IX was considered in different times by ELISA and coagulation. Results showed concentration and activity of factor IX with Kozak sequence was more than the normal factor IX in Drosophila S2 cell lines.

Keywords: Hemophilia B, factor IX, Kozak sequence, S2 cell line