دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا الوندآذری، ۱۴۰۰

مقایسه تأثیر عوامل مؤثر بر نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی و دولتی

چکیده در دنیای بسیار متغیر امروز که اگر تا دیروز برای مباحث اقتصادی و مالی و تغییرات متغیرهای کلان و خرد هر نظریه‌ای، مستلزم گذشت زمان حتی در حد یک روز بوده امروز باید ثانیه‌ها را مدنظر قرارداد. چرا که در دنیای پیش روی ما به‌ویژه در سامانه‌های مالی و بانکی ما هرروز شاهد مسائل و مباحث جدیدی هستیم که باید همیشه نگاه علمی به آن‌ها داشت. یکی از شاخص‌های موردنظر ناظران و فعالان سیستم بانکی برای تعیین سلامت رفتارهای بانکی، شاخص کفایت سرمایه است که از مهم‌ترین عوامل اطمینان‌بخش در پروسه ثروت¬آفرینی مؤسسات مالی و بانکی محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه با توجه به نوع مالکیت در سیستم بانکی ایران است، لذا برای این منظور تعداد شش بانک خصوصی و دولتی در طی سال‌های 1395الی 1399 به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج‌ گردید است. برای بررسی تطبیقی شاخص‌های مالی عملکرد بانک‌ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها با توجه به نوع مالکیت از متغیرهای بهای تمام‌شده پول، اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی، میزان نقدینگی، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی به‌عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه خطی مبتنی برداده¬های تابلویی استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای بهای تمام‌شده پول، بازده دارایی‌ها و نقدینگی با کفایت سرمایه رابطه مستقیم دارند و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی، بازده حقوق صاحبان سهام دارای رابطه منفی و معناداری با کفایت سرمایه‌ و در نهایت اهرم مالی فاقد ارتباط معناداری باکفایت سرمایه می‌باشد. واژه‌های کلیدی: شاخص کفایت سرمایه، بهای تمام‌شده پول، بازده دارایی‌ها، نقدینگی، اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی، بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: شاخص کفایت سرمایه، بهای تمام‌شده پول، بازده دارایی‌ها، نقدینگی، اندازه بانک، سهم ت

M.A. Thesis:

Comparison of factors affecting capital adequacy rate in the private and State banking

For this purpose, six private banks and government in the years 1388 to 1393 as the population and the annual audited financial statements, data from banks Astkhrajshdhand. For comparative analysis of financial indicators and the factors affecting the performance of banks capital adequacy ratio in banks vary according to the type of ownership of the variables cost money, bank size, share facilities, storage facilities granted losses, liquidity, return on assets and return on equity, financial leverage as independent variables in a multiple linear regression model was used based panel Brdadh The results show that the variable cost of bank share losses storage facilities facilities return on equity and financial leverage has a significant negative relationship with Srmayhdarnd. v adequacy ratio, liquidity and return on assets are a significant and positive relationship. Keywords: Private banking, government banking capital adequacy indicator of financial variables ownership Private banking, government banking capital adequacy indicator of financial variables ownership

Keywords: Private banking, government banking capital adequacy indicator of financial variables ownership