دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیررضا باغانی، ۱۳۹۵

مقایسه بیان F۹ نو ترکیب از سلول های پایدار CHO-F۹ در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

استفاده از سیستم بیانی پستانداران برای تولید پروتئین های نوترکیب رو به افزایش است و در این بین سلول های CHO غالب ترین و معمول ترین سلو ل ها برای تولید پروتئین های نوترکیب می باشد. با توجه به گسترده شدن تکنولوژی بیان موقت و دیدگاه های متفاوت برای استفاده از بیان موقت یا پایدار پروتئین های نوترکیب، لذا مقایسه بیان پایدار و موقت برای انتخاب روش بهینه برای تولید فاکتور9 در سلول های CHO مفید است. در این پژوهش بیان فاکتور9 در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت و همچنین تکنولوژی بیان موقت برای بیان فاکتور9 در مقیاس پایلوت بررسی گردید. نتایج نشان داد که بیان موقت در حالت پایلوت 6 برابر و بیان در حالت پایدار حدود 3 برابر نسبت به بیان در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. از طرفی تولید پروتئین با تکنولوژی بیان موقت در حالت پایلوت و در 3 روز اول مشابه حالت پایدار است که مفید بودن این روش برای مطالعات پری کلینیکال را تائید می کند.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Comparison of recombinant FIX expression in stable CHO-FIX cells in small and large scale

The use of mammalian expression system for the production of recombinant proteins is increasing and in the meantime the most dominant CHO cells and the most common cells for production of recombinant proteins is. Due to the extensive technology and expression of differing views on the use of temporary or stable expression of recombinant proteins, stable expression so comparing and selecting the optimal method to generate invoices temporary CHO cells 9 in the could be useful. In this study, expression of 9 in laboratory or pilot scale and technology on a pilot scale transient expression were examined for expression of Factor 9. The results showed that transient expression in pilot mode 6 times and expressed in steady state is about 3 times higher than stated on the laboratory scale. The transient expression of protein production technology in pilot mode and the first 3 days of steady state is similar to the usefulness of this method for pre-clinical studies and approved.

Keywords: