دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدجعفر جعفری سرشت، ۱۳۹۵

بررسی احکام فقهی سوره مبارکه:الانبیایِ،القصص ویس

منبع اصلی معارف اسلامی قرآن کریم است که در مدت بیست و سه سال به تدریج بر قلب پیامبر عالیقدر اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) نازل گردید، و توسط آن بزرگوار بدون هیچ کم و کاستی در اختیار مردم جامعه اسلامی قرار گرفت. این کتاب نورانی در تمام حوزه های مورد نیاز بشر به هدایت آنان پرداخت و با بیان شیوا و استوار خود عالی ترین مطالب را در زمینه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی در اختیار مردم گذاشته است. بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم، حدود 500 آیه در مقام بیان وظایف عملی فردی و اجتماعی انسانها می باشد، که از آنها به آیات الاحکام تعبیر می شود. در این رساله با توجه به بضاعت و توان سعی شده است تا ضمن ارائه مطالبی در خصوص اقسام تفاسیر (روایی- غیرروایی) مسائل اعتقادی، اخلاقی و فقهی و نیز بخشی از احکام فقهی سوره های مبارکه یس، انبیاء و قصص بررسی و جهت آشنایی و بهره برداری دانشجویان گرامی، طلاب محترم و امت مسلمان قرار گیرد. در زمانه ای که اگر جوانان عزیزمان به سمت حبل المتین سوق داده شوند، با قاطعیت می‌توان گفت تهاجم فرهنگی بیگانگان اثر نخواهد داشت. مع ذلک بر آن شدیم تا با مراجعه به کتابخانه‌ها و استفاده از تفاسیر قرآنی کتب فقهی و ابزارهای محدثه جدید در باب آیات الاحکام که در حقیقت تلمذ در مکتب آن بزرگان می باشد، از این جهت اثری ارزنده در اختیار دانش پژوهان عزیز قرار دهیم. مع الوصف این رساله شامل 4 فصل و هر فصل مشتمل بر چند گفتار و هر گفتار شامل چند مبحث می باشد که بیشتر در خصوص مسائل مبتلا به روز و جامعه است.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، تفاسیر، آیات الاحکام، روایی، غیرروایی.

M.A. Thesis:

the study of Jurisprudence laws of yasin٫ Ghesas-and AnBiyas su.

The Holy Quran is the main source of Islamic Studies at the heart of the Prophet gradually distinguished twenty-three years of Islam Muhammad (PBUH & HP) revealed round and no wane by the noble Islamic community was in the hands of the people. This book glowing in all areas of human need their guidance payments and expressed their firm Shiva and the highest content in the areas of doctrinal, moral and legal authority to put people. A significant portion of the Qur'an, 500 verses in the expression of individual and social tasks are practical, they interpreted the verses Laws form. In this thesis, according to the indigent and can be tried to present material about the kinds of interpretations (Rvayy- non-narrative) doctrinal issues, moral and legal, as well as some of the chapters of the holy Islamic jurisprudence Yassin, Al-Anbiya and Al-Qasas introduction and utilization review and dear students, scholars and the Muslim nation be respected. At a time when if our young people are led to solid rope, it can be said with certainty will not affect foreign cultural invasion. Nevertheless, we decided to visit the library and using Quranic interpretations of religious books and new tools in the verses M. Ahkam in fact, it is a great apprenticeship school, in this sense, our work valuable to the scholar's. However, this treatise contains 4 chapters and each chapter consisting of several words and every speech contains some topics that further issues with the community day. .

Keywords: the Quran, Tafsir, verses Laws form, narrative, non-narrative