دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حبیب صادقی طرقی، ۱۳۹۴

بررسی تطبیقی آزادی فردی از نگاه فقه اسلام و مکاتب غربی

آزادی از اساسی ترین بحث های زندگی انسان است وازدیرباز مورد توجه انسان بوده است زیرا آزادی ،خواسته همه انسانهاست وهمه دوست دارند آزاد باشند. آزادی انواع مختلفی دارد وامروزه یکی ازمباحث رایج درجوامع انسانی آزادی فردی از جمله حق زندگی، آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن، مصونیت خانه و مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات، مخابرات و اسرار شخصی، امنیت فردی، شرایط تامین امنیت قضایی و حق اجرای عدالت، آزادی بیان، آزادی تفکر و عقیده و آزادی رفتارمی باشد. وجودزندگی اجتماعی برای انسانها و برخورداری از روحیه سلطه گری وقدرت طلبی ازابتدای خلقت انسان، باعث شده است تاعده ای مانع آزادی های فردی انسانهای دیگرشوند. یقینا تبیین مبانی فقهی آزادی از نگاه قرآن واحادیث اهل بیت علیهم السلام و نظریات فقها وعلمای بزرگ اسلام بزرگترین دفاع درمقابل تهمتهای ناروایی است که به ناحق به پیکره اسلام دراین موضوع وارد شده است. این مبانی از کتاب شامل آیه اکراه و آیاتی از سوره هود در قصه شعیب پیامبر و از سنت، سنت عملی و سنت قولی پیامبر اکر (ص) و ائمه معصومین(ع) و دلیل عقل می باشد. باید توجه داشت تفاوتهای مختلفی بین آزادی ازنگاه دین اسلام و مکاتب غربی می باشد ومهمترین تفاوت آن نگاه انسانی واخلاقی به نوع بشر و عزت و بزرگی انسان درنگاه اسلام می باشد.

کلیدواژه‌ها: آزادی فردی، مکاتب غربی، آزادی در اسلام

M.A. Thesis:

comparative study of individual freedom based on islam jurisprudence and west

Freedom is of the most fundamental issues of human life and has long been regarded by mankind.Because freedom is the desire of all humanbeings and everybody wants to be free.There are different types of freedom and today One of the prevalent issues in human societies is Individual freedom. Individual freedom include the following 1-The right to live2- Freedom of going from one place to another 3- security for shelter and housing and private life 4-Security for correspondence and conversations and personal secrets5-Individual security 6-Providing the conditions for Judicial security and Right to Administration of Justice Freedom of speech 8-Freedom of thought and belief 9-Freedom for social behavior.life for humanbeings and Having the spirit of overleadership and predominance Since the beginning of the creation of humanbeing has caused some impede Individual freedoms of other humans.Undoubtedly explaining the fundamental of jurisprudence of freedom from the standpoint of Koran and Ahl al-Bayt traditions and the opinions of the great jurists and scholars of islam is The biggest defense against inadmissible accusations that have been made against islam In relation to this topic. Thease basics of the holy book include the compulsion verse and some vereses of the Surah Hud in Prophet Shuaib (PBUH) story and onstream and Theological traditions of The Prophet Muhammad(PBUH) and Ahl al-Bayt and reasoning and Wisdom. It should be noted there are several differences about freedom between islam viewpoint and western doctrines and the most important difference is the humanistic and moral viewpoint to humanbeing and Human dignity from standpoint of islam. Keywords: Individual freedom, western doctrines,freedom in Islam

Keywords: Individual freedom, western doctrines,freedom in Islam