دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد شالی، ۱۳۹۴

اثر صحت و افق زمانی پیش بینی سود هر سهم بر نقد شوندگی سهام

با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش کلیدی آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه ی معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن حیاتی است. از طرفی مدیران شرکت ها می توانند به وسیله ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود، رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. اصلی ترین ویژگی های کیفی اطلاعات پیش بینی شده را می توان میزان صحت و به موقع بودن آن ها دانست. بنابراین تحقیق حاضر، به بررسی اثر صحت و افق زمانی پیش بینی سود هر سهم بر نقدشوندگی سهام شرکت ها می پردازد. در تحقیق حاضر از تعداد روزهای معاملاتی، حجم نسبی معاملات، عمق ریالی و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیرهای نقدشوندگی استفاده شده است. برای این منظور داده های 143 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 الی 1392 با استفاده از رگرسیون خطی و دادگان پنل با استفاده از آزمون های لیمر و هاسمن جهت تشخیص نوع داده ها و آزمون t جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند، مهم ترین نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر حاکی از اثر منفی و معنادار قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم بر حجم نسبی معاملات سهام و اثر مثبت و معنادار آن بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین اثر مثبت و معنادار افق زمانی پیش بینی سود هر سهم بر تعداد روزهای معاملاتی سهام بوده، همچنین قدر مطلق خطای پیش بینی سود هر سهم بر تعداد روزهای معاملاتی و عمق ریالی نسبی معاملات سهام اثر معناداری نداشته و افق زمانی پیش بینی سود هر سهم نیز فاقد اثر معنادار بر حجم نسبی معاملات سهام، عمق ریالی نسبی معاملات سهام و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است.

کلیدواژه‌ها: تعداد روزهای معاملاتی، حجم نسبی معاملات، عمق ریالی، شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام، خطای پی

M.A. Thesis:

The Effect of Accuracy and Time horizon Forecasted Earnings per share on Stock liquidity

Due to the growing importance of stock liquidity and it’s key role in the discovery of asset prices, distribution of financial risks, increasing the expected return and reduce the cost of transactions, cognition of factors affecting it, is vital. On the other hand, by providing information about earnings forecast, managers can affect market behavior. The main qualitative characteristics of forecasted information can be considered the accuracy and timeliness of those. So the present study examined the effect of accuracy and time horizon of forecasted earnings per share on the stock liquidity. In this study, the number of trading days, the relative volume of transactions, the monetary depth and the bid ask spread, has been used as liquidity variables. For this purpose, and to test the hypothesis, data from 143 companies of Tehran stock exchange, during the years 1388 to 1392, were examined by using linear regression, panel data and t-test. The main results of this study suggests the significant negative effect of earnings per share absolute forecast error on the relative volume of transactions and significant positive effect of it on the bid ask spread as well as significant positive effect of earnings per share forecast horizon on the stock trading days, furthermore earnings per share absolute forecast error had no significant effect on the stock trading days and the monetary depth also earnings per share forecast horizon had no significant effect on the relative volume of transactions the monetary depth and the bid ask spread.

Keywords: the number of trading days, the relative volume of transactions, the monetary depth and the bid ask