دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ستاره سادات احمدی بروغنی، ۱۳۹۴

بررسی فقهی و حقوقی برنامه ی هسته ای ایران و راهکارهای حقوقی استیفای آن.

تعریف انرژی هسته ای: انرژی به دست آمده از فعل و انفعالات هسته ای را انرژی هسته ای می گویند. این انرژی از دو منشأ می تواند سرچشمه بگیرد: الف- شکافت هسته اتم های سنگین ب- همجوشی یا گداخت هسته اتم های سبک. برنامه صلح آمیز هسته ای ایران از منظر حقوقی از همان ابتدا قابل دفاع بوده است، زیرا بسیاری از موارد قانونی بدیهی در متن اساسنامه آژانس و معاهداتی نظیر NPT وجود دارد که این حق را برای ایران کاملا محترم می شمارد و این حق را به ایران می دهد که از انرژی هسته ای استفاده کند. رویه هسته ای ایران و معاهدات و قراردادهای هسته ای، از گذشته تا به امروز نشان داده که ایران هرگز به دنبال سلاح های هسته ای نبوده است و در تمام معاهدات و پیمان های بین المللی که در جهت خلع سلاح بین المللی هسته ای بوده اند شرکت داشته و به آنها پیوسته و نسبت به تمام تعهدات خودش در قبال آن ها پایبند بوده است. طبق آیات و روایات و قواعد و نیز از دیدگاه عقلی، استفاده از سلاح های اتمی به دلیل ظلم و فساد ناشی از آن و کشتار مردم بی گناه و حتی تأثیر آن بر نسل های آینده و نیز تخریب محیط زیست از نظر اسلام حرام می باشد. بنابراین هدف جمهوری اسلامی ایران از داشتن انرژی هسته ای، به کارگیری آن در موارد صلح آمیز از جمله پزشکی و کشاورزی می باشد و به دلیل پایبندی به عقاید دینی هرگز به دنبال اهداف غیر صلح آمیز نبوده و نیست.

کلیدواژه‌ها: فقه، حقوق، انرژی هسته ای، صلح آمیز، حقوق هسته ای

M.A. Thesis:

A legal and jurisprudencial study of the Iranian nuclear program and legal methodology for its advocation.

Definition of nuclear energy: Energy generated by nuclear reactions is called nuclear energy. This energy comes from two sources: A. Splitting the nucleus of heavy atoms B. Fusion of the nucleus of light atoms Iran peaceful nuclear plans have legally been defendable from the beginning since there are a lot of articles in IAIE protocols and such as NPT treaties which respect this right and gives Iran the right to use nuclear energy. Iran' approach to nuclear energy and nuclear agreements and treaties so far shows that it has never wished to achieve nuclear weapons. It has always participated and joined all international treaties for nuclear disarmament. And, it has always respected all the commitments it has made. According to the verses of the Holy book, holy sayings, regulations, and from a rationalistic viewpoint, the use of nuclear weapons is forbidden (haram) due to its destructive effect on innocent people and even the next generations, and the environment. Therefore, the purpose of the Islamic Republic of Iran to achieve nuclear energy is to apply it in peaceful activities such as agriculture and medicine. Moreover, being committed to religious beliefs, it has never pursued non-peaceful goals, and it will never do.

Keywords: jurisprudence, law, nuclear energy, peaceful, nuclear law.