دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نگار خورشید سخنگوی، ۱۳۹۵

برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده بازار

سنجش عملکرد در فرآیند تصمیمگیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعهای حوزهی مالی و اقتصادی است، ارزش افزودهی بازار یکی از معیارهای سنجش عملکرد مدیریت می باشد. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطهی متغیرهای بنیادی حسابداری شامل: اهرم مالی، سود هر سهم، جریان نقد عملیاتی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، گردش داراییها و نرخ بازده داراییها با ارزش افزودهی بازار هستیم. نمونهی مورد بررسی مشتمل بر 100 شرکت در دامنهی زمانی تحقیق (1393-1389 ) بوده است. پژوهشگر با بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمونهای آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که آیا بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزودهی بازار رابطهای وجود دارد؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمونهای آماری در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت بین اهرم مالی، نرخ بازده داراییها، سود هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم با ارزش افزودهی بازار رابطهی معناداری وجود دارد. بین متغیرهای گردش داراییها و ارزش دفتری هر سهم با ارزش افزودهی بازار رابطهی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: اهرم مالی،سودهرسهم،جریان نقدعملیاتی هرسهم،ارزش دفتری هرسهم،گردش داراییها،نرخ بازده دارایی،ارزش افزود

M.A. Thesis:

accounting fundamental variables and market value added

Decision making regarding the development of performance measures in the capital market and the important role of the financial and economic issues. market value is a measure of management performance. In the present study sought to evaluate the impact of accounting fundamental variables include: financial leverage, earnings per share, operating cash flow per share, book value per share and return on assets on market valve added. The study sample consisted of 100 companies for the period 2011 through 2015. Researcher firms listed in the Tehran Stock Exchange using statistical tests, trying to find an answer to this question is whether there is a relationship between accounting foundation variables and the market value added. Based on the results and statistical tests can be at the level of 5 percent between financial leverage, return on assets, earnings per share , operating cash flow per share and market value added there is a significant relationship, and between book value per share, assets turnover ratio and market value added there is no significant relationship.

Keywords: Financial leverage, Earnings per share, Assets turnover ratio,Operating cash flow per