دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم حسن نژادانارکی، ۱۳۹۵

پاداش هیٍات مدیره و اجتناب مالیاتی

اجتناب از مالیات از دیدگاه سنتی و مرسوم خود یک فعالیت حداکثرکنندهی ارزش تلقی میشود که ثروت را از دولت به سهامداران شرکت منتقل میکند. با این وجود، یک ویژگی مهم شرکتهای بزرگ و مدرن، جدایی مالکیت از مدیریت است. در چارچوب تئوری نمایندگی، پژوهشهای اخیر استدلال میکنند که فعالیتهای اجتناب از مالیات، میتواند امکان رفتارهای فرصتطلبانه را به مدیریت بدهد. در این پژوهش برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از معیار نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات استفاده گردید . در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطهی بین پاداش هیأت مدیره با اجتناب مالیاتی میباشیم. به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیونی چند متغیره استفاده شده و از دادههای ترکیبی )پانل دیتا( به منظور برآورد مدلهای رگرسیونی استفاده شده است. دورهی زمانی این تحقیق سالهای 5983 تا 5939 را در برمیگیرد. نمونهی مورد بررسی شامل 518 شرکت است . بر اساس نتایج پژوهش و آزمونهای آماری در سطح خطای 1درصد میتوان گفت بین پاداش هیأت مدیره با نرخ مؤثر مالیاتی رابطهی معنادار وجود ندارد. همچنین بین پاداش هیأت مدیره با تفاوت دفتری مالیات رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: پاداش هیأت مدیره، نرخ مؤثر مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، اندازه ی شرکت، بازده داراییها.

M.A. Thesis:

Management bonuses and tax avoidance

In traditional view, tax avoidance supposed to be an activity of maximizing value that transfers the wealth from government to company's shareholders. However, one important feature of corporate and modern companies is separation of ownership from management. Within the framework of agency theory, recent researches argue that tax avoidance activities can give the possibility of opportunistic behavior to management (Mashayekhi and Ali Panah, 1394). In this study, the effective tax rate criteria and tax office difference were used to measure tax avoidance. In present study we are going to examine the relationship between tax avoidance and reward of board of directors. Multiple regression models are used in order to test the hypothesis of research, and mixed data (panel data) are used in order to regression models. The study period covers the years 1389 to 1393. The sample includes 108 companies. Based on the test results can be said there is no significant relationship between reward of board of directors and the effective tax rate at the level of 5% error. Also there is no significant and direct relationship between reward of board of directors and tax office difference.

Keywords: reward of board of directors, effective tax rate, tax office difference, company size, return on as