دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه جمال آبادی، ۱۳۹۴

تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام شرکت‎ها

معامله با اشخاص وابسته از ویژگی‎های معمول فعالیت‎های تجاری است .برای مثال برخی واحدهای تجاری بخشی از فعالیت‎های خود را از طریق واحد‎های تجاری فرعی، مشارکت‎های خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می‎دهند. معامله با اشخاص وابسته می‎تواند بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‎پذیری مالی واحد تجاری تأثیرگذار باشد. استفاده‎کنندگان از صورت‎های مالی، وجود معامله با اشخاص وابسته را نشانه‎ای احتمالی، برای مدیریت سود می‎دانند و اغلب حسابرسی اینگونه معامله‎ها مشکل است زیرا دارای ریسک بالای بالقوه‎ای در حسابرسی می‎باشند. هدف این تحقیق بررسی رابطه‎ی معاملات با اشخاص وابسته با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. متغیر مستقل دراین تحقیق معاملات با اشخاص وابسته ومتغیرهای وابسته، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام شرکت‎ها ومتغیرهای کنترلی اندازه شرکت ونسبت بدهی می‎باشد. برای گردآوری داده‎ها، اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال‎های 1388الی 1393مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. این تحقیق ازلحاظ تقسیم‎بندی برحسب هدف، ازنوع تحقیقات کاربردی ونوع تحقیق آن توصیفی- همبستگی واز لحاظ روش شناسی، تحقیق پس رویدادی است. فرضیه‎های تحقیق حاضر به شرح زیر می‎باشد: 1-بین رابطه‎ی معاملات با اشخاص وابسته و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‎ی معنی‎داری وجود دارد. 2- بین رابطه‎ی معاملات با اشخاص وابسته و بازده سهام شرکت‎ها رابطه‎ی معنی‎داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که بین معاملات با اشخاص وابسته با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام شرکت‎ها رابطه‎ی معنی‎‎داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: معاملات با اشخاص وابسته، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام شرکت‎ها

M.A. Thesis:

The impact Relationship between Related Party Transaction with Return on Owner’s Equity and Return on Firms’ Equity

Related party transaction is a common feature of business activities. For example, some enterprises do a part of their activities through sub business units, joint venture and related units. Related party transaction may effect on business unit’s financial status, performance and flexibility. Relate party transaction is a possible sign of profit management for the users of financial statements. Therefore the auditing of these transactions is a difficult task due to its high risk potential. In this research we investigate the relationship between related party transactions and return on owner’s equity and return on firms’ equity. Related party transaction is dependent variable and the independent variables are return on owner’s equity and return on firms’ equity, the control variables include firm size and debt ratio. In order to data collection we analyzed the observation from 90 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2009 to2013. This research is an applied and descriptive-correlative research and its methodology is causal comparative. The research hypotheses are as follows: There is a significant relationship between related party transactions and return on owner’s equity. There is a significant relationship between related party transactions and return on firms’ equity. The result shows that there is a significant relationship between related party transactions with return on owner’s equity and return on firms’ equity.

Keywords: Related party transactions, Return on owner’s equity, Return on firms’ equity