دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین نامنی، ۱۳۹۴

بررسی سیمای امامان شیعه درشاعران سبک خراسانی برپایه ی اشعارکسایی ،ناصرخسرو وفردوسی

ادبیّات بازتاب دهنده‌ی ارزش‌ها، وقایع اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و ... هر جامعه‌ای است. دین و مذهب به عنوان بخش جدایی ناپذیر جوامع به‌شمار می‌رود. با توجّه به رابطه‌ی تنگاتنگ میان جامعه و ادبیات می‎توان گفت که باورهای دینی هر جامعه‌ای در ادبیات آن تأثیرگذار خواهد بود، به‌گونه‌ای که آشکارا می‌توان باورهای شیعی و ابراز عشق و علاقه به امامان شیعه را در آثار بسیاری از شعرای ایران زمین مشاهده کرد. در این پژوهش بر آن بوده‌ایم تا با واکاوی در اشعار سبک خراسانی بر پایه‌ی شعر کسایی مروزی، فردوسی و ناصر خسرو، دریابیم که این شاعران گران‌مایه‌ی ادب فارسی در قالب چه مضامینی به ابراز ارادت نسبت به خاندان عصمت و طهارت (ع) پرداخته‌اند. مضامین بازتاب یافته در شعر شاعران یاد شده در این پژوهش پیرامون بازتاب سیمای امامان شیعه در شعر سبک خراسانی را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد: ?سیمای پیامبر اکرم (ص) در شعر کسایی مروزی، فردوسی و ناصر خسرو که خود دربرگیرنده‌ی مضامینی است چون: اسوه و الگو بودن پیامبر اکرم (ص)، بشیر و نذیر بودن ایشان، شفاعت‌گر و شفاعت‌پذیر بودن، آن حضرت، شبانی پیامبر اکرم (ص)، مباهله و ... . ?حضرت علی (ع) در آیینه‌ی شعر کسایی مروزی، فردوسی و ناصر خسرو که دربرگیرنده‌ی برخی از فضایل آن حضرت است چون: ایثار و شجاعت، جود، علم، عدالت و ... و نیز وقایع تاریخی پیرامون حضرت علی (ع) است که خود شامل این موارد است: یوم الدّار، حدیث سفینه النجاة، حدیث ثقلین، حدیث کسا، واقعه‌ی غدیر و ... . در ادامه‌ی این مبحث به جنگ‌ها و غزوات آن امام همام پرداخته‌ایم که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به جنگ‌های بدر، اُحد، خندق، خیبر، جمل و غزوه‌ی حنین اشاره نمود. ?سیمای سایر اهل بیت (ع) در آیینه‌ی شعر کسایی مروزی، فردوسی و ناصر خسرو که در آن به ارائه‌ی شاهدهای شعری از دیوان سه شاعر نامبرده پیرامون موضوع مورد بحث پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها: شعر مذهبی و آیینی، امامان شیعه، سبک خراسانی، کسایی مروزی، فردوسی، ناصرخسرو

M.A. Thesis:

investigating theface of shiate imams in khorasani style poets on the basis of poems of kasaei naser khosro and ferdowsi

Literature reflects the values, social events, cultural, religious, economic and every society. Religion is considered as an integral part of society. Given the close relationship between society and literature can say that religious beliefs will affect every community in the literature, so that we can openly Shiite beliefs and express love in the works of many poets Iranian imams to be seen. In this study, it has been based on poetry by analyzing the poetry style Khorasani kasaii Marvazi, Ferdowsi and Nasser Khosrow, understand that this precious poets of Persian literature in terms of what really matters to express devotion to the Imams (AS) paid. Themes reflected in the poetry mentioned in this study reflected on the face of the Shiite Imams in Khorasani style poetry can be classified in the following cases: Symay Prophet (PBUH) in the poetry of kasaii Marvazi, Ferdowsi and Nasser Khosrow, which include themes such as the role model and example of the Prophet (PBUH), Bashir and Nazir of them, intercessors and Shfatpzyr of the Prophet, pastor of the Holy Prophet (p), Cursing and Hzrt Ali mirror kasaii Marvazi poetry, Ferdowsi and Naser Khosrow, which contains some of his virtues such as sacrifice and courage, generosity, science, justice, etc., as well as the history of Imam Ali (AS) which includes the following: Yom Eldar, Hadith ship Nejat, hadith, hadith people who, the event of Ghadir and others. Later in this article to examine the wars and battles, including the battles of Imam Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar, the Camel and the Battle of Hunain cited. Symay other Ahl al-Bayt (AS) mirror kasaii Marvazi poetry, poetry of Ferdowsi and Nasser Khosrow where to provide evidence of his poetic Court examine the issue.

Keywords: religious poetry and religion, imams, Khorasani style, kasaii Marvazi, Ferdowsi, Naser Khosrow.