دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه سربندی، ۱۳۹۴

وکالت در نکاح از منظر مذاهب خمسه

چکیده وکالتبطورکلیازجملهعقودجایزهاست‌،چوندربسیاریازمعاملات‌،مردمبداننیازدارند: به اتفاقفقهاءهرعقدیراکهانسانخودشبتواندآنراانجامدهد،می‌تواندبرایآنوکیلبگیرد،مانندخریدوفروشواجارهوحقخواهیواقامهدعویومطالبهحقوقوداوریوازدواجوطلاقوامثالاینهاازجملهعقودی‌کهنیابتراپذیراهستند. این پژوهش در پی بررسی وکالت در نکاح از منظر مذاهب خمسه میباشد . وبهروشکتابخانهایاستکههمراهباشناسا??منابعومآخذاعمازفقه?وحقـوق?ون?زموادقانون?،مطالعهوبررس?آنها،تطب?قوف?شبرداریودرنها?تطبقهبندیومرتـبسـازیوو?را?شپا?اننامهصورتپذ?رفته.نتایج حاصلاز این پژوهش عبارتند از : اول اینکه عقدنکاحازاموری است کهمی‌توانبرایانجامآنوکیلگرفت .وازنظرفقهیدرکلیهاموریکهغرضشارعبروقوعبالمباشرهآنتعلقنیافتهاست،اعطایوکالتانجامآنبهدیگریبلامانعوضابطهیتشخیصاینامورعرفمتشرعهاست . دوم اینکه محدودهیوکالت،درهمهعقودومعاملاتاستوعقدنکاحیکیازمواردیاستکهقابلیتوکیلگرفتنرادارد،وعملاینسیرهدردفاترازدواجاجرامی‌شود. ویکنفرعاقدوکالتاًاززوجینصیغهیعقدراجاریمیکند. سوم اینکه دروکالت،وکیلبایدتوجهبهمصلحتموکلداشتهباشدوازحدوداختیارخودشخارجنشودواینمطلبراقانونمدنیدرماده 677 بیانمی‌کند . چهارم اینکه اگروکیلمصلحترادرنظرنگرفتوازحدوداختیارخارجشد،عقدیکهجاریمی‌سازدفضولیخواهدبود .ودرتمامانواعفضولیحتیدرجاییکهدرتعیینمهردخالتبیجامی‌کند،صحّتعقدمتوقفبراجازهموکلاست . در نهایت اینکه وکالتدرنکاحدرشریعتاسلاماعمازسنّیوشیعهموردپذیرشقرارگرفتهاست . ولیدرادیاندیگرمانندمسیحیتاصلعدمجوازوکالتدرنکاحاست. کلید واژه ها: وکالت ، فقه ، نکاح ، مذاهب خمسه .

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Represented in terms of religious marriage Khamse

Abstract Attorney general, including contracts awarded, as in many Azmamlat, people need: Together scholars each contract that his man could do it, it could be a lawyer, Like sales and rent-seeking and truth and judgment, and marriage and divorce litigation and rights and so on, including contracts that are embraced these idols. This study is to investigate the law on marriage from the perspective of religion Khamse. And the library that comes with identifying the sources of both legal and jurisprudential and legal materials, study them, and note-taking and implementation of the classification and sorting, and editing the end of a carried. The result of this research are: First, marriage was something that could be a lawyer to do it. And the legal opinion on any matter on the legislator's intention not belong Balmbashrh, Granting power of attorney to do it to others is acceptable and the criteria for diagnosis of the Muslims juristic tradition. Second, within the law, in all contracts and transactions, and marriage is one of the things that can be a lawyer. And operation of this chapter is performed in the offices of marriage. Vkalta Party and one of the spouses is the formula of the current contract. Thirdly, the power of attorney, the attorney must have regard to the interest of the client and not outside the scope of his authority under Article 677 of the Civil Code and the article states. Fourth, if deemed appropriate, taken into account the limits of the lawyer left, pours a contract that was canceled. And in all types of unauthorized even where there is no interference in the determination of seal, the validity of the contract depends on the client's permission. Finally, the law on marriage in Islam, whether Sunni or Shiite, is accepted. But other religions like Christianity is the lack of license to practice law in marriage

Keywords: