دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید کشاورز، ۱۳۹۴

ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین برخی از جمعیّت های خاکشیر ( Descurainiasophia ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین برخی از جمعیت‌ های خاکشیر با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD صورت گرفت. نمونه های بذری از مناطق مورد بررسی شامل: گرگان، سبزوار، کرمان، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر جمع آوری شد. استخراج دی.ان.ای از نمونه‌های گیاهی با استفاده از روش دلاپورتا انجام شد و به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب دی.ان.ای استخراج شده الکتروفورز دی.ان.ای کل استخراج شده انجام شد. در این تحقیق به کمک تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز تنوع ژنتیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که این نشانگر توانسته است که تمام ژنوتیپ های را از هم تفکیک نماید ولی بطور نسبی این کار را انجام داده است.

کلیدواژه‌ها: رپید,نشانگر,ژنوتیپ

M.A. Thesis:

Evaluation ofgenetic diversity among some populations ofFlix Weld(Descurainiasophia) using RAPD markers

Molecular Markers have successfully been used to assess the genetic diversity of crops. Flix weld has high genetic diversity and it has been reported in places such as Baluchistan, Azerbaijan, Tabriz, Isfahan, Khuzestan, Fars, Kerman, and Khorasan. This study was performed to evaluation of genetical diversity by RAPD in some Sisymbrium Sophia. Sampels were collected from Gorgan, Sabzevar, Kerman, Tehran, Esfahan, Shiraz and Bushehr. Delaporta method was applied for DNA extraction, after extraction, DNA quality was tested by electrophoresis. Results showed that RAPD marker was suitable for distinguishe of genotypes but this distinguishe was relatively. Based on cluster analysis and cutting dendrogram coefficient (78%) copticum population genotypes were divided into two groups, First group included Tehran, Sabzevar and Gorgan, also second group included other genotypes.

Keywords: RAPD, Marke,Genotypes