دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوذر ملایجردی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی قاعده طهارت

طهارت در لغت به معنای پاکی است و قاعده‌ی طهارت که از جمله قواعد مشهور فقهی است به این معنی است که هرگاه در طهارت ونجاست چیزی شک پیدا شود بدون اینکه از وضعیت سابق آن در مورد طهارت و نجاستش آگاهی وجود داشته باشد، در این صورت قانون و قاعده‌ی شرعی حکم به پاکی آن چیز است. حال فرقی نمی‌کند که شک و شبهه در این باشد که آیا این شیء ذاتاً نجس است یا نه، مثلاً رنگ سرخی که بر روی لباس هست آیا خون هست که ذاتاً نجس می‌باشد یا چیز دیگری هست؟ یا اینکه شبهه و تردید در این باشد که چیزی که ذاتاً پاک است آیا به سبب برخورد با شیء نجسی طهارت خود را از دست داده است یا نه مثلاً لباس پاکی که جایی از آن خیس شده است آیا آن قسمت خیس با جایی از بدن که خون خشک شده بر آن هست تماس یافته یا نه؟ در هر دو مورد قاعده‌ی طهارت جاری شده حکم به پاکی می‌شود. در نتیجه هم چیزی را که ندانیم از نجاسات هست، پاک می‌دانیم مانند مثال اوّل و هم چیزی را که ندانیم نجس شده است،پاک می‌دانیم مانند مثال دوّم بنابراین هر گاه در طهارت و نجاست چیزی شک گردد، به کمک این قاعده، به طهارت آن حکم می‌شود. ما در این پایان‌نامه در صدد تبین این قاعده‌ی فقهی و نیز بیان ادله‌ی آن با توجه به منابع استنباط به ویژه کتاب و سنت هستیم.

کلیدواژه‌ها: قاعده، اصل، طهارت، نجاست، پاک و استصحاب.

M.A. Thesis:

The juridical concideration of purity(cleanliness)

Cleanliness literally means innocence and the Cleanliness rule which is one of the most famous jurisprudential rules means when there is a doubt on the cleanliness or impurity of something without considering its past condition, the jurisprudence rule says that thing is clean. There is no difference that the thing is impure naturally or the spot on it is something like blood and impure. Sometimes there is a doubt on the impurity of something naturally or the impurity of something because of a touch with an impure thing and then becomes impure. For example, if a pure shirt which is somehow wet is touched with a dry blood this shirt is still pure or not? In the mentioned rules, both things are totally pure. So, as a result if we do not know about the purity of something, that thing is pure such as the first example that we did not know about the purity of thing or like the second example when there is a doubt on the purity or impurity of something, with the help of this rule, that thing is totally clean. In this thesis, the researcher tries to explain this jurisprudence rule with clear examples based on the valid resources such as Holy Book and Sonnah.

Keywords: Rule, Principle, cleanliness, impurity, Clean and Istiṣḥāb