دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی روحانی، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی طواف نساء درمذاهب خمسه

موضوع این پایان نامه پیرامون طواف نساء و احکام آن از دیدگاه مذهب امامیه و مذاهب اربعه می باشد. باتوجه به اهمیت و جایگاه حج و طواف و اختلاف نظر و فتاوی در این خصوص، هدف از تدوین این رساله بررسی اقوال فقهای مذاهب مختلف اسلامی و ادله هر قول و شناخت نظریه حق است.روش تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی - تحلیلی می باشد که با مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه کتب، نشریات و مقالات صورت می گیرد. طواف در لغت به معنای دور زدن اطراف چیزی است و در اصطلاح دور زدن اطراف خانه کعبه برای اطاعت خداوند است. طواف از ارکان حج و عمره است و حج و عمره بدون آن صحیح نیست. اقسام طواف واجب عبارت است از: طواف حج، طواف عمره و طواف نساء. طواف دارای شروط و واجباتی است که بدون آنها طواف صحیح نیست. طواف نیز چون سایر عبادات سنن و آدابی دارد که سزاوار است طواف کننده آنها را رعایت کند. در این رساله مباحثی چون تعریف طواف، اقسام طواف، طواف حج و رکن بودن آن و ... بررسی شده است. در مذهب اهل بیت(علیهم السلام) در اعمال مکه مکرمه (عمره مفرده یا حج تمتع) بعد از طواف کعبه و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و تقصیر؛ طواف نساء انجام می‌گیرد که بعد از آن نماز طواف نساء خوانده می‌شود. هر مرد یا زنی که مُحرم شده و لباس احرام می‌پوشد، حق ازدواج و همبستری با جنس مخالف را بر خود حرام می‌کند و تنها بعد از انجام طواف نساء و نماز آن است که می‌تواند مبادرت به عقد ازدواج یا همبستری با همسر خود داشته باشد. در فقه اهل سنت چیزی به نام طواف نساء و نماز طواف نساء وجود ندارد. در پایان با توجه به اقتضای رساله، بعضی از احکام طواف مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها: حج، عمره، طواف، رکن، طواف نساء، واجب، مذاهب خمسه

M.A. Thesis:

The study of human circumcised in religious jurisprudence.

The theme of this thesis about the Tawaf of Nisa and its rulings from Shiite view and four Sunni religion. Given the importance and state of hajj and Tawaf and differences of opinion and rulings in this regard, the aim of this thesis is reviews various schools of Islamic jurists and evidence of every word and understand the theory is right. The method in this thesis was based on descriptive – analytical who will be visit the library and read books, publications and articles . Tawaf in the word means circumambulation around what and the so-called bypass around the Kaaba to obey of God. Tawaf is the pillars of Hajj and Umrah and Hajj and Umrah it is not true without. tawaf types of Obligatory are: Tawaf of Hajj, Umrah and Tawaf .Tawaf of Nisa . Tawaf is special conditions and is obligations that without which Tawaf is not correct. Tawaf as well as other customs worship is a pilgrim that they deserve respect. In this dissertation investigated topics such as circumambulation definition, types of Tawaf, Tawaf for hajj and its pillars. In the religion of Ahlul Bayt (as) in the exercise of mecca (hajj or pilgrimage Umrah) after Tawaf of the Kaaba and pray and try between Safa and Marwah and Taghsir; Tawaf of Nisa ' after which prayer is called Tawaf of Nisa. any man or woman who wears confidential and wear ihram, don’t right to marry and sleep with the opposite sex even getting closer And only after performing Tawaf of Nisa 'and its prayer is after that can attempt to marry or have intercourse with his wife. In Sunni jurisprudence, there is not something called Tawaf Tawaf of Nisa, Nisa prayer. At the end of the requirement thesis, some of the provisions of Tawaf is raised

Keywords: : Hajj, Umrah, Tawaf, pillars, Tawaf of Nisa, obligatory, religions Khamse