دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: روجا پورفرج بیگ زاده محله، ۱۳۹۵

بررسی وجوه شباهتها وتفاوتها در آرای معرفت شناسی فلوتین،عطار و مولوی

تأثیر، تأثّر و هم افزایی های فکری و فرهنگی، ویژگی انکارناپذیر ملل و تمدن های گوناگون از دیرباز تا عصر حاضر بوده است. مکاتب فکری، آراء عقلی و نظریه پردازی های فلسفی و عرفانیِ بشر، در پهنه پرپهنای روزگار، تغییرات فراوانی را به خود دیده و تکوین و تکاملی تدریجی را پشت سر نهاده است. فلوطین یکی ازفیلسوفان یونان قدیم و بنیانگذار فلسفه نوافلاطونی اظهارات فکری وفلسفی متعددی درخصوص هستی و چیستی انسان و جهان و خالق گیتی وارتباطات میان انسان وخالق بیان کرده است. در فرهنگ عرفانی فارسی متفکران بسیاری با الهام گرفتن از آرای این اندیشمند یونانی به خلق آثارمتعدد پرداخته اند. دراین بین عطارو مولوی به عنوان دو چهره شاخص در عرفان اسلامی- ایرانی از آرای این متفکر برجسته متأثر گردیده اند. در این رساله برآنیم تا وجوه اشتراک و افتراق و تمایز آرای این سه اندیشمند را با یکدیگر در11مقوله ی : اصالت روح ، تجرد روح، جهان گریزی ، توجه دادن به جهانی ورای جهان مادی ، تأکید بر دروغین و ناپایدار بودن جهان ، اعتقاد به وحدت وجود و نفی وجودهای سایه آسا ، فاصله بین احد و انسانها ، غلبه تقدیر برتدبیر ، نظر فلوطین در مورد آفرینش عقل و نفس کلی ، وجود پرده و فاصله ها میان خالق و مخلوق و مسأله عشق خالق به مخلوق و بالعکس مقایسه کنیم. کلید واژه: فلوطین، فلسفه نوافلاطونی، عرفان اسلامی، عطار، مولوی

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: فلوطین ، فلسفه نوافلاطونی، عرفان اسلامی ، عطار ، مولوی

Ph.D. Dissertation:

The comparison between similarities and differences of politunus’ epistemologic theories and Attar’s and Rumi’s masterpieces

: The effects, synergies of intellectual and cultural influence have caused undeniable various nations and civilizations from ancient times until the present day. Schools of thought, opinion and intellectual and mystical philosophical theories, over time have evolved many changes and gradually. Plotinus one of the philosophers of ancient Greece and founder of the Neo-Platonic philosophy, has numerous intellectual and philosophical statements about the existence and nature of man and the universe and the creator of the universe and the relationship between man and the Creator. In the culture of Persian mystical thinkers inspired by the ideas of the Greek thinkers works. In this regard, Attar and Rumi as two figures in Islamic-Iranian mysticism of the votes of the outstanding thinker affected. In this thesis, we intend to vote in these three thinkers distinguish similarities and differences and compare with each other in 11 categories. Keywords: Plotinus, Neo –Platonic philosophy, Islamic mysticism, Attar, Rumi

Keywords: Plotinus, Neo –Platonic philosophy, Islamic mysticism, Attar, Rumi