دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیده مشایخی، ۱۳۹۴

بررسی امکان استفاده از روغن پسته در فرمولاسیون سس مایونز

چکیده : فواید بسیار زیاد تغذیه¬ای و طبی روغن پسته و محبوبیت و پرمصرف بودن سس مایونز، موجب آن شد در پژوهش حاضر امکان استفاده از روغن پسته در فرمولاسیون سس مایونز مورد مطالعه قرارگیرد. برای این منظور سس مایونز با درصدهای مختلف روغن پسته و آفتابگردان (9 تیمار) تهیه شد و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنها مورد آزمایش قرارگرفت. نتایج آزمون¬های شیمیایی طی 2 ماه نگهداری نشان داد تمامی نمونه¬ها از نظر عدد پراکسید وضعیت مطلوبی داشتند (کمتر از 10 میلی¬اکی¬والان در گرم). و میزان اسیدیته تمامی نمونه¬ها در محدوده استاندارد (2/1-7/0) قرارداشت. نمونه¬های سس مایونز حاوی 10 تا 20 درصد روغن، از نظر پایداری فیزیکی امولسیون، از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بودند. اندیس L آزمون رنگ سنجی لاویباند که نشان¬دهنده میزان روشنی نمونه است، در نمونه¬های حاوی روغن پسته در مقایسه با آفتابگردان کمتر بود. بررسی خصوصیات رئولوژیکی و رفتار جریان مایونز نشان داد تمام نمونه¬ها از مدل هرشل بالکلی تبعیت می¬کنند و رفتار شل شونده با برش که مطلوب سس مایونز است، داشتند و شاخص n همه نمونه¬ها کمتر از 6/0 بود. ارزیابی حسی نمونه¬ها نیز به روش هدونیک 5 نقطه¬ای انجام گرفت و نمونه¬های دارای روغن پسته در مقایسه با روغن آفتابگردان امتیاز بالاتری دریافت کردند. نمونه دارای 20 درصد روغن پسته از نظر طعم، رنگ، بو، ظاهر و پذیرش کلی امتیاز بالای 5/4 دریافت کرد. نتایج بدست¬آمده نشان می¬دهد می¬توان از روغن پسته در فرمولاسیون سس مایونز استفاده کرد و از این طریق با معرفی محصول جدید، محصولات جانبی پسته را گسترش داد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Study on the possibility of using pistachio oil in mayonnaise formulation

Abstract Great nutritional and medical benefits of pistachio oil and the popularity and high consumption of mayonnaise have led to investigate the possibility of using pistachio oil in mayonnaise formulation in the present study. To this end, mayonnaise with different percentages of pistachio and sunflower oils (9 treatments) was prepared and their physical, chemical, rheological and sensory properties were examined. The results of chemical tests within 60 days of storage indicated that all samples were in good condition in terms of peroxide value and the acidity rate of all samples was in the standard range (0.7-1.2). Also, the physical stability of the emulsion for samples containing 10 to 20 percent of oil was relatively good. L index of Lovibond colorimetric test which shows the rate of the sample’s brightness was lower in the samples containing pistachio oil compared to sunflower oil. Investigation of rheological propertiesand the flow behavior of mayonnaise revealed that all samples follow Herschel-Bulkley model and had pseudoplastic behavior which is desirable for mayonnaise. N index of all samples was less than 0.6. Sensory evaluation of samples was carried out using 5-point hedonic method and samples containing pistachio oil received a higher score relative to sunflower oil. The sample containing 20% of pistachio oil obtained the high score of 4.5. The achieved results demonstrate that pistachio oil can be used in the formulation of mayonnaise and in this way, pistachio byproducts can be expanded through the introduction of new product.

Keywords: Keywords: pistachio oil, mayonnaise, sensory properties