دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا ولیزاده قاسمخانی، ۱۳۹۴

خاستگاه فلسفه اسلامی از نگاه مورخان فلسفه

چکیده اندیشه ورزی و فلسفیدن از جمله مهم ترین ویژگی‌های انسان است و تبیین این اندیشه ها بر مبنای ملاکهای ارزشی هر نوع تفکر و اعتقادی یک ضرورت است . این پژوهش با هدف بررسی تاریخ فلسفه اسلامی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که فلسفه اسلامی از نظر تاریخی با ترجمه متون فلسفه یونان باستان و با ابویوسف کندی آغاز شد و در پرتو کلیت سنت اسلامی با داشتن تاریخ طولانی و ممتد در ایران؛ بومی شده و هویّت فلسفی نوینی با صبغه اسلامی که عمیقا ریشه در قران و حدیث دارد، پیدا نمود و به انتقال عناصر با اهمیت از میراث باستان به دوران معاصر و همچنین تبیین ابعاد بیرونی وحی قرانی و هم به حقیقت درونی یا خود حقیقت در قلب تمام مسائل اسلامی پرداخت. بحث های فلسفه اسلامی به تقلید از گذشتگان توسط کِندی، فارابی، ابن‌سینا، خواجه نصیر و ابن رشد و به ویژه ابن سینا در قالب فلسفه مشّائی و فیثاغورس و افلاطون و شیخ‌اشراق در قالب فلسفه اشراق، انجام شد ولی اصطلاح حکمت متعالیه در فضای فلسفه اسلامی و با جمع بین قرآن، عرفان و برهان و توسط ملاصدرا مطرح شد. همچنین تاریخ فلاسفه اسلامى، شامل همه فلاسفه دوره اسلامى است که در جوّ اسلامى و محیط اسلامى صرف نظر از دین و مذهب و عقیده فعالیت داشته‏اند نحله های فکری متفاوتی در ان ایجاد شده است. و افراد متفاوتی چون شهبد مطهری ،هانری کربن و نصر در باره آن تاریخ نوشته اند ولی لازم است تحقیقاتی بیشتر در درون این فلسفه انجام شود .

کلیدواژه‌ها: فلسفه، تاریخ فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه یونان،تاثیرگذاری

M.A. Thesis:

philosophy historians٫ point of view The origin of Islamic philosophy from the

Abstract Thin king and philosophy is one of the important features of human being and specifying these thoughts based on value criteria of each belief and thought is a necessity. This researech is done with the aim of analysing the history of is lamic philosophy. The findings of the research showed that the islamic philosophy has started with Greek and Abu-usef kondi and under the generality of islamic tradition with having a long and protracted history and found its new philosophical identity with an islamic background which is deeply rooted in koran and Hadis. It dealt with the transfering of important elements from ancient heritage to the contemporary era and specifying the external dimensions of koran revelation and internal fact and self-fact in the heart of all islamic issnes. Islamic philosophy discussions is done with an imitaiton of the past , like farabi, kend: , Ivesna, khaje Nasir and EbneRoshd specially Ivesna in the form of Mashaiee and Fisaqores and Plateo and sheikhe Eshragh. But the expression of Hekmate – Motalieh in the atmosphere of islamic philosophy and is posed with a congregation of koran, mystism, reason and Mollasedra. Also, the history of islamic philosophy ineludes all islamic philosophy which were active in the islamic atmosphere and environment regardless of reliyion , creed and belief. Different Thinking sects is being created and different people like Martyr Motahari, Henry Kerben and Nasr have written about it. But it is essential to do more research about it. 1

Keywords: philosophy – history of philosophy – islamic phibsophy – Greek philosophy – influencing