دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباسعلی اکرامیان ، ۱۳۹۵

بررسی فقهی حقوقی شهادت زور

شهادت زور که در اصطلاح همان شهادت کذب می‌باشد یکی از گناهان کبیره می‌باشد و گناه کبیره مستوجب عذاب اخروی است و از لحاظ قوانین کیفری و حقوقی مجازات‌های برای مرتکب آن در نظر گرفته شده است در خصوص این نوع شهادت صراحتا در قرآن، سوره مبارکه حج آ یه 30 بیان داشته: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی می‌باشد و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌نماید با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم می‌باشد از قدیم الایام تاکنون عمل مذکور جرم انگاری شده و مجازات‌هایی بر آن تعیین گردیده است در این تحقیق ضمن تحلیل توصیفی جرم مذکور و بررسی سوابق و مبانی جرم پیشنهاداتی نیز جهت جلوگیری شهادت کذب ارائه گردیده است و هر گونه اقدامات قضایی لازم و متناسب موجبات تحقق عدالت قضایی و دادرسی منصفانه را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها: شهادت زور، معناشناختی، شاهد زور، معرفی عمومی، تشهیر.

M.A. Thesis:

Legal jurisprudence examination testimony of force

That force is called the perjury testimony Is one of the major sins and mortal sin leads to eternal torment and punishment in terms of criminal and civil laws were intended to commit it For this type of testimony explicitly in the Qur'an, Sura Hajj has stated its thirtieth perjury is a crime against justice including judicial and criminal justice are obstacles Control that presents the Court with perjury paying court officials led to violation of the rights of individuals and society provides Apart from that the religiously unlawful and morally reprehensible testimony is false manner The practice has existed since ancient times, it has been determined criminalization and penalties In this research, descriptive analysis of the offense and the principles of criminal background checks and make recommendations to prevent false testimony is presented Any legal actions necessary and appropriate to the realization of justice and due process is followed.

Keywords: testimony force, semantic, control force, General Introduction, publishing