دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم قهرمانلو، ۱۳۹۵

اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریز نمونه بر بازایی گیاه سنبل در شرایط درون شیشه ای

Zamioculcaszamiifolia یک گیاه زینتی چند ساله و مهم ترین جنس اقتصادی خانواده آراسه است زامیفولیا یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده در سطح جهان است و به دلیل مشکلات تکثیر سنتی در این گیاه گشت بافت آن را به روش مرسوم بریای تکثیر سریع و حذف بیماری ها در کوتاه مدت پیشنهاد می شود. در این پژوهش اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریزنمونه برروی باززایی غیر مستقیم زامیفولیا آزمایش های جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول کالوس زایی و باززایی ریزنمونه رگبرگ اصلی، دمبرگ و بدون رگبرگ اصلی زامیفولیا در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشدBA حاوی غلظت (1 میلی گرم بر لیتر) در ترکیب با NAA با غلظت (1 میلی گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم باززایی ریز نمونه رگبرگ اصلی، دمبرگ و بدون رگبرگ اصلی زامیفولیا در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشد 2.4D در دو سطح (2 و 4 میلی گرم بر لیتر) در ترکیب با BA با غلظت 1 میلی گرم بر لیترو در آزمایش سوم باززایی ریز نمونه در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده های رشد 2.4D در دو سطح (5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر) در ترکیب با BA (1، 2 و 4 میلی گرم بر لیتر) بررسی شد. همراه با 8 گرم در لیتر آگار و 30 گرم در لیتر ساکارز و در شرایط 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آزمایش اول نشان داد بیشترین درصد کالوس زایی تولیدی در محیط کشت 1 میلی گرم بر لیتر BA و 1 میلی گرم بر لیتر NAA بدست آمد و ریز نمونه های رگبرگ اصلی بیشترین درصد کالوس زایی (93 درصد ) تولید کردند. نتایج آزمایش دوم باززایی نشان داد که در ترکیب هورمونی 2 میلی گرم بر لیتر 2.4D و 1 میلی گرم بر لیتر BA بیشترین درصد باززایی (65.37)، تعداد گیاهچه (8/3)، تعداد ریشه (5/2)، طول ریشه (18/1)، تعداد شاخه(05/1)، طول شاخه (5/1) تولید شده است در آزمایش سوم بیشترین باززایی نشان داد که در ترکیب هورمونی 2 میلی گرم بر لیتر BA و 5/0 میلی گرم بر لیتر 2.4D بیشترین درصد باززایی (37/85)، تعداد گیاهچه (25/5)، تعداد ریشه (5/4)، طول ریشه (18/2)، تعداد شاخه (5/1)، طول شاخه (02/2) و تعداد برگ (27/2) بدست آمد. در نهایت گیاهچه های ریشه دار شده برای سازگاری با شرایط برون شیشه ای در بستر کوکوپیت و پرلیت (2:1) 90 درصد سازگار شدند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: زامیفولیا، کشت بافت، باززایی مستقیم، باززایی غیر مستقیم