دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهربانو جغتایی، ۱۳۹۴

آرکائیسم درشعر معاصر

زبان، همواره در طول زمان، در دو بخش دستوری، یعنی صرف و نحو دچار تغییر و تحول می‌شود و آرکائیسم یا باستان‌گرایی عبارت از به کار بردن واژگان منسوخ یا شیوه‌ی نحوی قدیمی و غیرمتداول در شعر و نثر معاصر است. یکی از مقولاتی که کلام عادی را تبدیل به شعر و ایجاد هنجارگریزی می‌کند و از این راه «خروج از هنجار» پدید می‌آورد، باستان‌گرایی است. باستان‌گرایی بر دو نوع است: 1- باستان‌گرایی واژگانی و 2- باستان‌گرایی نحوی. در باستان‌گرایی واژگانی شاعر از واژگان مهجور یا تلفّظ‌های قدیم‌تر کلمات استفاده می‌کند و در باستان‌گرایی نحوی، شاعر به جای شعر گفتن در هنجار طبیعی دستور زبان، از دستور زبان گذشته پیروی می‌کند. این پایان‌نامه شامل یک مقدمه و پنج فصل است: در مقدمه، اهمیّت، ضرورت، روش، پیشینه‌ی تحقیق و...، در فصل اوّل، کلیّات تحقیق، در فصل دوم باستان‌گرایی به طور اجمالی در شاعران برجسته‌ی معاصر، در فصل سوم باستان‌گرایی در شعر احمد شاملو و در فصل چهارم باستان‌گرایی در شعر اخوان ثالث و در فصل پنجم نتیجه‌گیری آمده است.

کلیدواژه‌ها: باستان‌گرایی واژگانی و نحوی، خروج از هنجار، شاملو، اخوان ثالث

M.A. Thesis:

rkaggsm in contemproary poetry

Language changes during the history are divided in two parts, grammar or syntax and archaism which means using outdated terminology or style of writing in contemporary poetry and prose. One of the issues that changes common words to the poem and creates deviation and then makes “Departure from the norms” is archaism. Archaism has two types: Lexical and syntactic archaism. In lexical archaism, the poet uses old and obsolete words and old pronunciations. In syntactic archaism, the poet instead of writing poetry, in the natural norm of grammar follows old grammar and syntactic rules. This thesis consists of an introduction and five chapters: In the introduction, the significance, necessity, procedure, and literature review of the study are presented. In the first chapter, general concepts and in the second chapter archaism in famous contemporary poets of Persian literature are considered. In the third chapter, archaism in the poetry of Ahmad Shamloo is examined. Also, in the fourth chapter, archaism in the poetry of Akhavan Sales is considered. Conclusions of the study are presented in fifth chapter

Keywords: Syntactic and lexical archaism, departure from the norm, Shamloo, Akhavan Sales