دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی موحدنیا، ۱۴۰۱

بررسی تاثیر آگاهی از برند بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تبلیغات دهان به دهان

در دنیای رو به رشد امروزی، در نظر گرفتن مصرف کنندگان به عنوان مهمترین و با ارزش ترین دارایی شرکت، غیرقابل انکار است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر آگاهی از برند بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تبلیغات دهان به دهان می باشد. روش این تحقیق، کاربردی و از نوع توصیفی می باشد. داده های مورد نظر از بین مصرف کنندگان نوشابه کوکاکولا در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، به تعداد حجم نمونه که از طریق فرمول کوکران 384 نفر بدست آمد و به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، جمع آوری شده است. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و در نهایت داده های حاصله با استفاده از نرم افزار لیزرل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که آگاهی از برند و تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین آگاهی از برند بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت تاثیر آگاهی از برند بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تبلیغات دهان به دهان تایید شد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: آگاهی از برند، تبلیغات دهان به دهان، قصد خرید مصرف کنندگان، کوکاکولا

M.A. Thesis:

nvestigating the effect of brand awareness on consumers purchase Intention with the role of mediation word of mouth advertising

In today's growing world, it is undeniable that consumers are considered the most important and valuable asset of the company. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of brand awareness on consumers' purchase intention with the mediating role of word of mouth advertising. The method of this research is applied and descriptive. Descriptive data from Coca-Cola consumers on Instagram using a questionnaire that confirmed its validity and reliability were confirmed, based on Cochran's formula, the sample size was 384 and Non-random sampling available, collected. Content and construct validity were used for validity of the questionnaire and Cronbach's alpha for reliability of the questionnaire. Finally, the data were analyzed using LISREL software and structural equation modeling. The findings of this study show that brand awareness and word of mouth advertising have a positive and significant effect on consumers' purchase intention. Also, brand awareness has a significant positive effect on word of mouth advertising, and finally, the impact of brand awareness on consumer intention to buy with the mediating role of word of mouth advertising was confirmed.

Keywords: Keywords: Brand awareness, word of mouth advertising, consumers' purchase intention, Coca-Cola