دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: روشنک مروی، ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق آثار ادبی و هنری در قانون ایران و اسناد بین المللی

با توجه به اینکه نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری سبب آسیب به صاحب حق و همچنین از بین رفتن میل به ابداع و اختراع و خلاقیت شده و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه مبتکر و متفکر خود محروم می‌ماند لذا بایستی قانون گذار نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشد. بر اساس حقوق ایران مادامی که مجرمی مرتکب تعرض به حقوق پدید آورنده گردد ولی بزه دیده پی نبرده باشد، موضوع قابل پیگیری نیست. اما از مهمترین ضمانت های کیفری نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری می توان به مجازات تخلف و تجاوز به‌حق مادی مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مترجمان، در مواد ?? و ??و 25 قانون حمایت مؤلفان مصوب ???? و ماده ? قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ???? و مواد ? و ?? قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ???? و همچنین ماده 31 پیش نویس قانون مالکیت ادبی و هنری سازمان مالکیت معنوی در اسناد بین الملل اشاره نمود. یکی از راه حل‌هایی که می‌تواند در جهت حمایت از آثار ادبی و هنری مؤثر باشد پیوستن ایران به کنوانسیون‌های حمایت از آثار ادبی و هنری می‌باشد؛ زیرا با پیوستن ایران به آنها و الزام به رعایت مقرراتشان بسیاری از نواقص و خلأ های موجود در قوانین کشور مرتفع شده و علاوه بر این احترام متقابل به‌حق پدیدآورندگان کشورهای عضو، موجب حمایت آثار پدیدآورندگان ایرانی در خارج از کشور و رونق اقتصادی آنها و شهرت جهانیشان نیز می‌گردد. در عرصه بین المللی یک نظام حقوقی هماهنگ در ارتباط با ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود ندارد و اسناد بین المللی در اغلب موارد تعیین مجازات را بر عهده حقوق داخلی کشورها گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها: نقض حقوق، مالکیت معنوی، مالکیت ادبی و هنری، حق مولف، ضمانت اجرا

M.A. Thesis:

Comparative Study of Criminal penalies for violation of the Rights of Literary and Artistic Works in Iranian Law and International Documents

Considering that the violation of literary and artistic property rights causes harm to the right holder as well as the loss of the desire for invention and creativity and society is deprived of the potential results of the thought of its creative and thinking class, so the legislator should pay special attention to it. Have. Under Iranian law, the issue cannot be prosecuted as long as the perpetrator violates the rights of the creator but the victim does not realize it. However, one of the most important criminal guarantees for violating literary and artistic property rights is the punishment of violation and violation of the material rights of authors, writers, artists and translators, in Articles 23, 24 and 25 of the Law on Protection of Authors approved in 1348 and Article 7 of the Law on Translation and Reproduction of Books and Publications. He mentioned the audio works approved in 1352 and Articles 1 and 13 of the Law on Protection of the Rights of Computer Software Creators approved in 1379, as well as Article 31 of the draft law on literary and artistic property of the Intellectual Property Organization in international documents. One of the solutions that can be effective in protecting literary and artistic works is Iran's accession to conventions for the protection of literary and artistic works; Because with Iran's accession to them and the obligation to comply with their regulations, many shortcomings and gaps in the country's laws have been eliminated and in addition to mutual respect for the rights of creators of member countries, support the works of Iranian creators abroad and their economic prosperity and global fame. It also turns. In the international arena, there is no harmonized legal system regarding the guarantee of criminal enforcement of violations of literary and artistic property rights, and international instruments often leave the determination of punishment to the domestic law of countries.

Keywords: infringement, intellectual property, literary and artistic property, copyright, performance guarante