دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره حنیف پور، ۱۴۰۰

واکاوی اقدامات تامینی در حوزه فعالیت های اقتصادی مربوط به مالکیت معنوی با نگرشی بر اسناد بین المللی

حقوق مالکیت معنوی شاخه‌ای از حقوق است که در آن حقوق و تکالیف افرادی که یک دارایی فکری و غیرمالی دارند مشخص می‌شود. حقوق مالکیت معنوی در نتیجه ی خلق آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی و هنری به وجود می‌آیند و در حقیقت ترکیبی از حقوق اموال مادی و حقوق غیر مادی یا معنوی است در واقع این حقوق نه همانند اموال مادی مادیت آنها غلبه دارد و نه مانند حقوق معنوی با عالم مادی بی ارتباط هستند بلکه بین این دو قرار دارند و هر دو قسم حقوق مذکور در آنها از اهمیت سایت به سزایی برخوردار می باشد. می‌توان گفت با توجه به فراملی شدن داد و ستد تجاری و همچنین ظهور تجارت بین الملل، نقض حقوق نیز در این نوع از مالکیت روز به روز افزایش یافته است و به همین سبب بایستی دارندگان حق مالکیت معنوی، دارای ابزار قانونی لازم جهت اعمال حقوق خود و جلوگیری از نقض آن داشته باشند. اقدامات تأمینی به عنوان یکی از ابزار قدرتمند در جهت جلوگیری از نقض حقوق مربوط به محصولات معنوی یکی از مباحث مهم و پر کاربرد در عرصه حقوقی و اقتصادی می باشد و در حوزه فعالیت های اقتصادی، مهمترین اقدام تامینی جهت جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی، توقیف کالاهای تقلبی و جلوگیری از پخش آن می باشد. در حقوق ایران در حوزه مالکیت معنوی قوانین پراکنده ای وجود دارد و متاسفانه در این قوانین فقط به ضرورت میزان خسارتهای زیان‌دیده آنهم به شکل محدود و در بسیاری موارد به عنوان اقدام تبعی در کنار ضمانت اجرای کیفری اشاره شده است و در باب اقدامات تامینی و شیوه‌های جبران ها خسارت مطلبی بیان نگردیده و در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به بحث مربوط به اقدامات تامینی اشاره ای نشده است . مطابق قوانین بین المللی هرگونه استفاده غیرمجاز از آثار کپی رایتی ممنوع بوده و دارنده حق می تواند توقف ناشر از فروش نسخه های غیرمجاز را درخواست نماید و در صورتیکه اثر ادبی و هنری به ثبت رسیده باشد دارنده حق می تواند ضمن توقیف آثار، کلیه هزینه های انجام شده جهت دادرسی و حق الوکاله و کلیه خسارات وارده را تقاضا نماید. همچنین استفاده از یک علامت جعلی برای فروش یا پخش کالاها و خدمات، که دادگاه در این موارد ضمن صدور دستور موقت، اقدام به توقیف کالاها و علامات تقلبی موضوع نقض حق می نماید و تولیدات و کالاها و اسناد و مدارک مربوطه و دریافتی ها به حکم دادگاه، توقیف و ضبط می گردد.

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت، مالکیت معنوی، اقدامات تأمینی، نقض حقوق

M.A. Thesis:

nalysis of security measures in the field of economic activities related to intellectual property with a view to international documents

Intellectual property law is a branch of law that defines the rights and duties of individuals who have an intellectual or non-financial asset. Intellectual property rights arise as a result of the creation of creations and intellectual creations in the scientific, industrial, literary, and artistic fields, and are in fact a combination of material property rights and immaterial or intellectual property rights. Like spiritual rights, they are not unrelated to the material world, but are located between the two, and both types of rights mentioned in them are of great importance to the site. It can be said that due to the transnationalization of trade and the emergence of international trade, the violation of rights in this type of property has increased day by day and therefore holders of intellectual property rights must have the necessary legal tools to exercise their rights. And prevent its violation. Security measures as one of the powerful tools to prevent the violation of intellectual property rights is one of the most important and widely used issues in the legal and economic field and in the field of economic activities, the most important security measure to prevent the violation of intellectual property rights. Seizure of counterfeit goods and prevent their distribution. There are scattered laws in the field of intellectual property in Iran, and unfortunately in these laws only the necessity of the amount of damages is limited and in many cases as a subordinate measure along with the guarantee of criminal execution and about security measures and methods. Compensation does not specify damages and the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks adopted in 2007 does not mention the issue of security measures. According to international law, any unauthorized use of copyrighted works is prohibited and the right holder can request the publisher to stop selling unauthorized copies. Done for litigation and claim the power of attorney and all damages. Also, the use of a counterfeit mark for the sale or distribution of goods and services, in which the court, while issuing an interim injunction, confiscates the counterfeit goods and marks subject to infringement, and the products and goods and the relevant documents and receipts are ordered. The court is seized and confiscated.

Keywords: Property rights, intellectual property, security measures, rights violations.