دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه الیاسی منش، ۱۴۰۰

بررسی تفاوت اینکوترمز ۲۰۰۰ با اینکوترمز سال ۲۰۲۰

برای ارتباط با دنیا و تجارت در عرصه بین المللی باید تابع قوانین موجود بین کشورها باشیم. اینکوترمز یکی از این قوانین است. در واقع قوانین بازرگانی بین المللی که برای فروش کالاها، صادرات و مسائل مربوط به حمل و نقل و بحث هزینه ها صادر شده است را به نام اینکوترمز می شناسند. اتاق بازرگانی بین‌المللی از زمان تاسیس همواره سعی بر تسهیل تجارت جهانی داشت. در این راستا تلاش شد تا شیوه‌های مختلف در تجارت و تفاسیر مختلف قانونی رایج بین تجار در سرتاسر جهان به صورت مجموع قواعد یکسان و یکپارچه تدوین گردد. در سال ???? اولین مجموعه قواعد اینکوترمز منتشر گردید و از آن سال تاکنون این قواعد در حال تکمیل است؛ قواعد اینکوترمز در سال‌های ????، ????، ????، ????، ???? و ???? به روزرسانی و منتشر شده است و آخرین بار در سال ???? و در زمانی که اتاق بازرگانی بین‌المللی سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گرفت، انتشار قواعد اینکوترمز ???? اعلام شد.این بروزرسانی ها به دلیل حل بهتر معضلات و مشکلات و آسان سازی تجارت بین المللی بین کشورهاست. هدف این پژوهش سیر تغییرات اینکوترمز 2000 تا 2020 است که با مطالعه تحقیقات و پژوهش های مختلف همچنین مقایسه دقیق قواعد اینکوترمزها تغییرات اساسی اینکوترمز 2020 بصورت ذیل در نتایج بیان شد. در زمینه روش DAT تحویل در پایانه کشور مقصد- با تخلیه) و پوشش بیمه متفاوتی در دو روش CIF و CIP تغییراتی صورت گرفته است. در فهرست هزینه‌ها برای دو طرف و پیش‌بینی تمهیدات ایمنی در حمل کالا، قوانین حمل توسط خریدار و یا فروشنده (غیر ثالث)، روش FCA و بارنامه و همچنین در قوانین ارائه و طراحی در اینکوترمز 2020 تغییرات زیادی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : اینکوترمز2000، اینکوترمز 2020، قوانین بازرگانی بین المللی، اتاق بازرگانی

M.A. Thesis:

Investigating the difference between Incoterms 2000 and Incoterms 2020

Abstract: In order to communicate with the world and trade in the international arena, we must obey the existing laws between countries. Incoterms are one of these rules. In fact, international trade laws that are issued for the sale of goods, exports, and issues related to transportation and the discussion of costs are known as Incoterms. The International Chamber of Commerce has always sought to facilitate global trade since its inception. In this regard, an attempt was made to formulate different methods in trade and different legal interpretations common among merchants around the world as a set of uniform and integrated rules. The first set of rules for Incoterms was published in 1936 and has been in development ever since; The rules of Incoterms have been updated and published in 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 and 2010, and were last announced in 2019, when the International Chamber of Commerce was celebrating its founding anniversary. It is due to better solving problems and facilitating international trade between countries. The purpose of this study is the course of changes in Incoterms 2000 to 2020. By studying various researches and researches as well as accurate comparison of the rules of Incoterms, the basic changes of Incoterms 2020 were expressed in the results as follows. In the field of DAT method, delivery at the terminal of the destination country - with evacuation) and different insurance coverage have been made in two methods, CIF and CIP. In the cost list for both parties and the provision of safety measures in the carriage of goods, the rules of carriage by the buyer or seller (non-third party), the FCA method and the bill of lading, as well as the rules of presentation and design in Incoterms 2020 have undergone many changes. Keywords : Incoterms 2000, Incoterms 2020, International Commercial Law, Chamber of Commerce

Keywords: Keywords : Incoterms 2000, Incoterms 2020, International Commercial Law, Chamber of Commerce