دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نفیسه عسکری، ۱۴۰۰

رابطه متغیرهای رشدی و هیجانی با شایستگی قضاوت‌های اخلاقی دانش‌آموزان دوره دوم دبیرستان‌های شهر سبزوار در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های بنیادی محسوب می‌شود و به لحاظ توصیفی و از نوع همبستگی است. که در آن رابطه متغیرهای رشدی و هیجانی با شایستگی قضاوت‌های اخلاقی دانش‌آموزان دوره دوم دبیرستان‌های شهر سبزوار در سال تحصیلی 1400-1399 بررسی شد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر سبزوار در سال تحصیلی 1400-1399 بود که بنا به گزارش رسمی اداره آموزش و پرورش سبزوار تعداد آنها حدوداً 4000 نفر (دختران: 2300، پسران: 1700) می‌باشد. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر سبزوار و استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس و براساس فرمول کوکران؛ نمونه مورد بررسی شامل 350 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های قضاوت اخلاقی لیند (2006)، باورها و درگیری معنوی ‌هاتچ و همکاران (1998)، منابع اقتدار اخلاقی وایت (1997)، خود گزارشی خانواده بیورز و ‌هامپسون (1990)، همدلی دیویس (1983) و عاطفه خود آگاه TOSCA-2 – تانگنی و همکاران (1992) استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید و در کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری این پژوهش از نرم افزار SPSS-26 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای رشدی کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع اخلاقی و متغیرهای هیجانی همدلی و عاطفه خودآگاه توانایی پیش‌بینی شایستگی قضاوت‌های اخلاقی دانش‌آموزان دوره دوم دبیرستان را دارند (0.05>P). بنابراین رابطه بین متغیرهای رشدی و هیجانی با شایستگی قضاوت‌های اخلاقی دانش‌آموزان دوره دوم دبیرستان‌های شهر سبزوار معنادار می‌باشد (0.05>P). واژگان کلیدی : متغیرهای رشدی، متغیرهای هیجانی، شایستگی قضاوت‌های اخلاقی، دانش‌آموزان متوسطه

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : متغیرهای رشدی، متغیرهای هیجانی، شایستگی قضاوت‌های اخلاقی، دانش‌آموزان متوسطه

M.A. Thesis:

elationship between developmental and emotional variables and the competence of moral judgments of second year high school students in Sabzevar in the academic year 2020-2021

This research is considered as a basic research in terms of purpose and is descriptive and correlational. In which the relationship between developmental and emotional variables with the competence of moral judgments of second year high school students in Sabzevar in the academic year 2020-2021was studied. The statistical population in this study was all high school students in the second year of Sabzevar in the academic year 2020-2021, which according to the official report of the Sabzevar Education Department, their number is about 4000 people (girls: 2300, boys: 1700). In the present study, considering all high school students in the second year of Sabzevar city and using the available sampling method based on Cochran's formula; The sample consisted of 350 high school students. In this study, to collect data from Lind's (2006) Moral Judgment Questionnaire, Hatch et al.'s (1998) beliefs and spiritual conflict questionnaire, White (1997) Sources of Moral Authority, the Beavers & Hampson Family Self-Report (1990), and Empathy Davis (1983). And self-conscious emotion TOSCA-2 - Tangni et al. (1992) were used and stepwise regression analysis was used to analyze the data and SPSS-26 software was used in all statistical analyzes of this study. The results showed that the developmental variables of family function, spiritual life and attribution to moral resources and emotional variables of empathy and self-conscious ability have the ability to predict the competence of moral judgments of high school students (P<0.05). Therefore, the relationship between developmental and emotional variables and the competence of moral judgments of second year high school students in Sabzevar is significant (P<0.05). Keywords: Developmental variables, Emotional variables, Competence of moral judgments, High school students

Keywords: Keywords: Developmental variables, Emotional variables, Competence of moral judgments, High school s