دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام شاکری، ۱۴۰۰

ارتباط بین توانایی مدیریت و دوره تصدی حسابرس با نقش تعدیلی آشفتگی مالی

چکیده هدف اصلی در این مطالعه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و دوره تصدی حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی با نقش تعدیل گر آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار Eviews و Stata می‌باشد. در ادبیات حسابداری، هرچه توانایی مدیریتی بالاتر می‌تواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود، خصوصاً در دوره‌های بحرانی عملیات، که تصمیم‌گیری‌های مدیریتی می‌تواند تأثیر به سزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد.یافته‌ها نشان می‌دهد که توانایی مدیریت عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. بدین منظور متغیرهای توانایی مدیریت، حق‌الزحمه حسابرسی، دوره تصدی و آشفتگی مالی بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره موردبررسی نشان می‌دهد که بین توانایی مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد آشفتگی مالی اثر تعدیل‌کننده‌ای بر ارتباط بین توانایی مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی دارد.دوره تصدی حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد و آشفتگی مالی اثر تعدیل‌کننده‌ای بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی دارد. واژگان کلیدی: توانایی مدیریت ،حق‌الزحمه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس،آشفتگی مالی

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: توانایی مدیریت ،حق‌الزحمه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس،آشفتگی مالی

M.A. Thesis:

tudy the relation between management ability and Auditor's tenure with Audit fees and The finacial Turmoil moderator role of listed Firms in securities and Exchange organization

Abstract 1 The main purpose of this study was to investigate the relationship between management ability and auditor tenure with audit fees and the role of moderator of financial turmoil in companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390-1398 using multivariate regression using Eviews and Stata software. is. In the accounting literature, the ability of managers is one of the dimensions of corporate human capital that the higher the managerial ability can lead to more efficient management of daily operations of the company, especially in critical periods of operations, where management decisions can have a significant impact on company performance. Changes in the ability of managers to influence changes in the audit tenure. One of the most important determinants of auditing fees is the concept of management ability. The findings show that management ability is a factor influencing auditors' decisions. For this purpose, the variables of management ability, audit fee, tenure and financial turmoil were examined based on theoretical foundations and empirical studies. Quantitative results obtained from model estimation during the period under study show that there is a significant and negative relationship between managerial ability and audit fee. Financial turmoil has a moderating effect on the relationship between managers' ability and audit fee. There is a significant relationship between auditor tenure and audit fee. Finance has a moderating effect on the relationship between the auditor's tenure and the auditor's fee. Keywords Management ability, audit fee, auditor tenure, financial distress

Keywords: Management ability, audit fee, auditor tenure, financial distress