دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن پارسه، ۱۴۰۰

بررسی جرایم انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس در حقوق کیفری ایران

کی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابتات» استت. انتخابتات ازجملته وتابطه هتای تمتایز نظامهای مردم سالار از دیگر نظامها و از شاخصهای مهم ارزیابی و کیایت عملکرد اینگونه نظامها استت. از ای رو انتخابات از جهات مختلف و ازجمله از نظر کیایت برگزاری، نهاد مجری، مجریان، نظارت و ناظران و چگونگی اجرا و نظارت ، همواره مورد توجه، سیاستگذاران، قانونگذاران، مجریان قانون و شهروندان بوده است . در برگزاری انتخابات عناصر و عوامل متعددی نقش آفرینی می کنند که نقش و اهمیت هر عنصتر و عامل تابع مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است. جرائم وتخلاات انتخابتاتی در ایتران عمومتا ، مشتخ بوده و جرائمی از قبیل سرقت صندوق رأی و امثالهم کمتر در طول دوران انتخابات بعد از پیروزی انقتلاب مشاهده یا گزارش گردیده است و بیشتر تخلاات در ای حوزه در خصوص خریدو فروش رأی و یا الزام به نوشت اسامی کاندیدای خاص در برگه ها توسط افراد غیر و یا استتااده از شناستنامه دیگتران و ترغیتب و جمع آوری افراد در روزی رأی گیری با القاء و وعده پاداش به جهت رای گیری به فرد خاص می باشد بتا ای وصف در قوانینی که مجازات های انتخاباتی در نظر گرفته شده ، برخی خلاء ها مشاهده شده کته امیتد است در آینده مورد بازبینی قرار گیرند. بررسی جرایم و تخلاات انتخاباتی می بایست به ومانت اجراهتای قانون در ای خصوص اشاره نمود که می توان ومانت اجراهای جترایم و تخلاتات انتخابتاتی را وتمانت اجرای کیاری و و وعی و ومانت اجرای کیاری، تأدیبی و ومانت اجرای اخطار، جریمه نقدی واناصال از خدمت تقسیم بندی نمود. کلید واژه ها: جرایم انتخاباتی ، حقوق کیاری، تخلاات انتخاباتی

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: جرایم انتخاباتی ، حقوق کیاری، تخلاات انتخاباتی

M.A. Thesis:

investigating the electoral crimes of parliamentary candidates in iranian criminal lawر

One of the basic legal and political institutions is the institution of "elections". Elections are one of the criteria for distinguishing democratic systems from other systems and one of the important indicators of evaluation and quality of performance of such systems. Hence, elections have always been considered by policymakers, legislators, law enforcers and citizens in various ways, including in terms of the quality of holding, the executive body, the executors, the supervisors and observers, and how they are implemented and supervised. Numerous elements and factors play a role in holding elections, and the role and importance of each element and factor depends on the requirements and nature of the electoral system. Electoral crimes and irregularities in Iran are generally known, and crimes such as ballot box theft and the like have been less frequently observed or reported during the post-election period, and most abuses in this area are related to buying and selling votes or being required to write candidate names. Special on ballots by non-persons or using the identity cards of others and encouraging and collecting people on a voting day by induction and promise of rewards to vote for a particular person, however, in the laws that provide for electoral penalties. , Some gaps have been observed which are hoped to be reviewed in the future. Investigation of Electoral Crimes and Violations It should be mentioned that the guarantee of the implementation of the law in this regard can be considered as the guarantee of the implementation of electoral crimes and violations, the guarantee of criminal execution, and the guarantee of the execution of punishment, discipline and guarantee of execution of warning Appeared. Keywords: Electoral Crimes, Criminal Law, Islamic Consultative Assembly

Keywords: Keywords: Electoral Crimes, Criminal Law, Islamic Consultative Assembly