دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرسده سادات مهدی پور، ۱۴۰۰

واکاوی تطبیقی قراردادهای استخدامی در جنبه های حقوق اقتصادی اختراع دارو در قانون ایران، حقوق کامن لا و حقوق اروپا

صنایع داروسازی به جهت ساختن داروهای مورد نیاز جوامع بشری و با هدف کسب سود اقدام به استخدام متخصصان مربوطه می نمایند تا بتوانند همگام با تحولات پزشکی حرکت کنند. شناخت قواعد مربوط به روابط استخدامی در این حوزه اهمیت فراوانی دارد و از عمده مسائل اختلافی در این خصوص، مالکیت داروی اختراع شده می‌باشد بخصوص داروهای مربوط به بیماری های خاص که درآمد قابل توجهی را به همراه دارد. در پژوهش حاضر در جمع آوری مطالب از ابزار کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب حقوقی و سایت های معتبر و همچنین از روش تحقیق توصیفی تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است. در خصوص موضوع می‌توان گفت که کشورهای مختلف برای حل این معضل رویکردهای نسبتا مشابهی را اتخاذ نموده اند. در بسیاری از کشورها در صورت موفقیت متخصصان مربوطه در اختراع دارو به آنها پاداشی علاوه بر دستمزد پرداخت می‌شود. در صورتی که دارو در ساعات فعالیت وی در نزد کارفرما و یا با استفاده از امکانات و تجهیزات کارفرما ساخته شود ، به کارفرما تعلق داشته و در غیر از شرایط فوق داروی اختراع شده به مخترع تعلق دارد . در قراردادهای استخدام جهت اختراع دارو طرفین در انتخاب شروط قراردادی آزاد هستند. حاکمیت اراده در این قراردادها به طرفین اختیار می‌دهد که بتوانند حدود تعهدات خود را در این قراردادها مشخص کنند. در صورت بروز اختلاف دادگاه مطابق قواعد حقوقی به این امر رسیدگی می‌کند. در حقوق بین‌الملل نیز در این خصوص قانون خاصی وجود نداشته و صرفاً قواعدی در ارتباط با حمایت از محصولات دارویی وجود دارد. بر این اساس مالک داروهای اختراع شده در روابط استخدامی به موجب قرارداد مشخص می‌شود و بعد از ثبت مطابق قواعد بین المللی از این محصولات حمایت خواهد شد. واژگان کلیدی: مالکیت فکری، اختراع، دارو، کارفرما، کارگر.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: مالکیت فکری، اختراع، دارو، کارفرما، کارگر.

M.A. Thesis:

omparative analysis of employment contracts in the aspects of economic law of drug invention in Iranian law, common law and European law

Abstract(include summary, goals, executive ways and results): The pharmaceutical industry, in order to make the drugs needed by human societies and with the aim of making a profit, hires relevant specialists so that they can keep pace with medical developments. Understanding the rules of employment relationships in this area is very important and one of the major issues in this regard is the ownership of the invented drug, especially drugs for specific diseases that bring significant income. In the present study, library tools have been used to collect materials by taking notes from law books and reputable sites, as well as descriptive-analytical research methods to analyze the materials. Regarding the issue, it can be said that different countries have adopted relatively similar approaches to solve this problem. In many countries, professionals are rewarded in addition to their salary if they succeed in inventing a drug. If the medicine is made by the employer during his working hours or by using the employer's facilities and equipment, it belongs to the employer and, except for the above conditions, the invented medicine belongs to the inventor. In employment contracts for the invention of medicine, the parties are free to choose the terms of the contract. The rule of will in these contracts gives the parties the power to specify the limits of their obligations under these contracts. In the event of a dispute, the court will deal with this in accordance with legal rules. There is no specific law in international law in this regard and there are only rules related to the protection of pharmaceutical products. Based on this, the owner of the invented drugs in employment relations will be determined according to the contract, and after registration, these products will be protected in accordance with international rules. Keywords: Intellectual Property, Invention, Drug, Employer, Worker.

Keywords: Keywords: Intellectual Property, Invention, Drug, Employer, Worker.