دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیررضا معماریانی، ۱۴۰۰

مقایسه ویژگی های میکروبی ، فیزیکوشیمیایی و حسی برخی از مهمترین پنیرهای تولیدی(پنیر سفیدآب نمکی ، پنیر لاکتیکی ، پنیر UF ) در ایران

چکیده در این پژوهش، از کارخانه گلپایگان سه نمونه پنیر( سفید آب نمکی، لاکتیکی و یو اف ) تهیه و سپس از نظر ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، حسی و میکروبی در زمان های مختلف(0 ، 1 و 2 ماه) مورد مقایسه قرار گرفتند. تمامی نمونه ها در ابتدای ورود به سردخانه ( زمان0) از نظر خواص فیزیکوشیمیایی، با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند(05/0>p). پس از دو ماه نگهداری در سردخانه .، پی اچ، ماده خشک و چربی کاهش، اما اسیدیته، رطوبت و درصد نمک در آن ها افزایش یافته بود البته میزان تغییر در هر یک از نمونه ها متفاوت بود. از نظر بار میکروبی؛ هیچ آلودگی در نمونه های یو اف نگهداری شده در سردخانه مشاهده نگردید. اما هر دو پنیر لاکتیکی و سفید آب نمکی دارای آلودگی میکروبی بودند و از نظر کلی فرم، اشریشیا کلی ، کپک و مخمر مثبت شدند البته نگهداری نمونه ها در سردخانه باعث گردید تا بار میکروبی در آن ها کاهش یابد و ضمنا اینکه در هیچ یک از نمونه ها استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا دیده نشد. از نظر ویژگی های حسی؛ ارزیاب ها معتقد بودند که پنیر یو اف دارای کمترین عطر و بو ، طعم و مزه می باشند و از بافتی نرم برخوردارند به همین دلیل از پایین ترین مقبولیت کلی برخوردار شدند. پنیر سفید آب نمکی و لاکتیکی اگرچه تا حدودی شورتر بودند اما از آرومایی بهتر، طعمی لذیذتر، بافتی مناسب تر و نهایتا پذیرش کلی بالاتری برخوردار شدند. پنیر یو اف از نظر بهداشتی، پنیری با کیفیت است اما از نظر ویژگی های حسی ضعیف می باشد. پنیرهای سفید آب نمکی و لاکتیکی با این که در ابتدای تولید و بسته بندی و انتقال به سردخانه دارای آلودگی هستند اما با گذراندن دوره رسیدگی و کنترل دمای نگهداری باعث می گردد تا هم بار میکروبی آن ها کاهش یابد و هم از نظر ویژگی های حسی مطلوب تر می باشند. کلمات کلیدی : پنیر سفید آب نمکی- لاکتیکی- یو اف – ویژگی های شیمیایی – بار میکروبی

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی : پنیر سفید آب نمکی- لاکتیکی- یو اف – ویژگی های شیمیایی – بار میکروبی

M.A. Thesis:

omparison of microbial, physicochemical and sensory properties of some of the most important produced cheeses (brine white cheese, lactic cheese, UF cheese) in Iran

Abstract In this study, Three cheese samples (brine white cheese, lactic cheese and UF) were prepared from Golpayegan factory and then compared in terms of physicochemical, sensory and microbial properties at different times (0, 1 and 2 months). All samples had a significant difference in terms of physicochemical properties at the beginning of entering the cold storage (time 0) (p <0.05). After two months of refrigeration, the pH, dry matter and fat decreased, but their acidity, moisture and salt percentage increased. Of course, the rate of change was different in each sample. In terms of microbial load; No contamination was observed in the UF samples stored in the refrigerator. But both lactic cheese and brine white cheese contained pathogenic microorganisms. In terms of coliforms, Escherichia coli, mold and yeast were positive. However, keeping the samples in the refrigerator reduced the microbial load in them. In addition, Staphylococcus aureus and Salmonella were not found in any of the samples. In terms of sensory characteristics; the evaluators believed that UF cheese had the least aroma, taste and flavor, and have a soft texture. For this reason, they enjoyed the lowest overall acceptance. Although white cheese and lactic cheese was saltier, but they enjoyed better aroma, tastier taste, better texture, and ultimately higher overall acceptance. UF cheese is good in terms of health but poor in terms of sensory properties. Brine white cheese and lactic cheese, although contaminated at the beginning of production and refrigeration, but at the end of the maintenance period and control the storage temperature causes t o reduce their microbial load and sensory properties are more desirable. Keywords: brine white cheese - lactic cheese - UF cheese - Chemical Properties - Microbial Load

Keywords: Keywords: brine white cheese - lactic cheese - UF cheese - Chemical Properties - Microbial Load