دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شیما کرددیرانلویی، ۱۴۰۰

بررسی بار میکروبی(سودوموناس وسالمونلا )در مرغ های منجمد وتازه توزیع شده در شهرستان اسفراین با کمک PCR

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دریافت وانادیوم، عصاره استویا به همراه فعالیت های هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویسدار دیابتی نوع 1 است. روش تحقیق این مطالعه از نوع تحقیقات مداخله ای- ازمایشی است و از نظر کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تجربی حاضر موش های صحرایی نر نژاد ویستار آزمایشگاه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بودند که از میان آنها تعداد 30 سر موش صحرایی نر با سن 12 هفته و وزن اولیه 210-270 گرم به تعداد معین انتخاب و در قفسهای جداگانه، شرایط استاندارد (12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی)، دمای 3*23 سانتیگراد و رطوبت مناسب نگهداری شدند نمونه آماری این تحقیق، به روش نمونه گیری انتخابی هدف دار با توجه به شرایط وزنی و سنی به 5 گروه تقسیم شد. برای انجام آزمایش حیوانات به صورت اتفاقی به دو گروه سالم و دیابتی تقسیم شدند. گروه دیابتی به مدت دو هفته از غذای پر چرب و تزریق استرپتوزوسیت تغذیه و گروه سالم نیز به مدت دو هفته از غذاهای طبیعی تغذیه می کردند و پروتکل تمرینی تمریت استقامتی به مدت 7 هفته، هر روز بر گروه تمرینی دیابتی اعمال شد. تجویز عصاره به صورت محلول خوراکی بود. عصاره گیری استویا به روش ماسیراسیون (خیساندن) انجام شد؛ جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، . دریافت وانادیوم، عصاره استویا به همراه فعالیت های هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویستار دیابتی نوع 1 اثر معناداری دارد. فعالیت های هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویستار دیابتی نوع 1 اثر معناداری دارد. فعالیت های هوازی بر تغییرات گلوکز خون رت های نر ویستار دیابتی نوع 1 اثر معناداری دارد. فعالیت های هوازی بر تغییرات وزنی رت های نر ویستار دیابتی نوع 1 اثر معناداری دارد. دریافت وانادیوم بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویستار دیابتی نوع 1 اثر معناداری دارد. تاثیر عصاره استویا بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویستار دیابتی نوع 1 اثر معناداری دارد. کلید واژگان: وانادیوم، استویا، فعالیت هوازی، هیستوپاتولوژیک، بافت ریه، رت ویسدار

کلیدواژه‌ها: کلید واژگان: وانادیوم، استویا، فعالیت هوازی، هیستوپاتولوژیک، بافت ریه، رت ویسدار

M.A. Thesis:

nvestigation of microbial load (Pseudomonas and Salmonella) in frozen and fresh chickens distributed in Esfarayen city by PCR

Abstract: The aim of the present study was to investigate the effect of vanadium intake, stevia extract along with aerobic activity on histopathological changes in lung tissue of male type 1 diabetic male rats. The research method of this study is interventional-experimental research and is applied. The statistical population of the present experimental study was male Wistar rats of the Physical Education Laboratory of Islamic Azad University, Shahroud Branch. Standard conditions (12 hours of darkness and 12 hours of light), temperature of 23 * 3 ° C and adequate humidity were maintained. The statistical sample of this study was divided into 5 groups by purposive sampling method according to weight and age conditions. To perform the experiment, the animals were randomly divided into two groups: healthy and diabetic. The diabetic group was fed a high-fat diet and streptozotocin injection for two weeks, and the healthy group was fed a natural diet for two weeks, and the endurance training protocol was applied daily to the diabetic training group for 7 weeks. The extract was administered as an oral solution. Stevia extract was massaged (soaking); To analyze the data, Spss software version 22 was used, which according to the results of the research,. Intake of vanadium, stevia extract along with aerobic activity has a significant effect on histopathological changes in lung tissue in type 1 diabetic male Wistar rats. Aerobic activity has a significant effect on histopathological changes in lung tissue in male type 1 diabetic Wistar rats. Aerobic activity has a significant effect on blood glucose changes in male Wistar type 1 diabetic rats. Aerobic activity has a significant effect on weight changes in male type 1 diabetic Wistar rats. Vanadium intake has a significant effect on histopathological changes in lung tissue in male Wistar type 1 diabetic rats. The effect of stevia extract on histopathological changes in lung tissue of male Wistar type 1 diabetic rats has a significant effect. Keywords: Vanadium, Stevia, Aerobic activity, Histopathology, Lung tissue, Visdar rat

Keywords: Keywords: Vanadium, Stevia, Aerobic activity, Histopathology, Lung tissue, Visdar rat