دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نجمه حسینی کامل، ۱۴۰۰

مطالعه تطبیقی جرایم استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل

ارزهای دیجیتالی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوریهای نوین استخراج و منتقل میشوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنشها، ویژگیهایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیتهای مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. به فرایند تولید بیت‌کوین و پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین، استخراج یا ماینینگ گفته می‌شود. شبکه بیت‌کوین غیرمتمرکز است و هزاران کامپیوتر و دستگاه استخراج در سرتاسر دنیا، وظیفه پردازش تراکنش‌ها و تولید بیت‌کوین‌های جدید را بر عهده دارند. لازم است برای اشخاصی که به صورت غیر مجاز از برق یارانه ای استفاده می کنند مجازات قانونی در نظر گرفته شده است، که در ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ???? مقرر داشته است: « هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه شود. کلید واژه ها : رمز ارز – ارز دیجیتال –استخراج رمز ارز – حقوق کیفری – حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : رمز ارز – ارز دیجیتال –استخراج رمز ارز – حقوق کیفری – حقوق بین الملل

M.A. Thesis:

Comparative Study of the Crimes of Unauthorized Extraction of Digital Currency in Iranian Criminal Law and International Law

Digital currencies are a new phenomenon that is extracted and transferred on the Internet using new technologies. Decentralization, cross-border, anonymity of users, encryption and irreversibility of transactions are the features that make the use of virtual currencies in criminal activities the focus of criminals. In late 2008, with the growth of technology and the expansion of cyberspace, a phenomenon known as the cryptocurrency "Bitcoin" was introduced to the world and became popular. Although the extraction of virtual currencies has spread in Islamic countries and Iran, there are still religious ambiguities regarding the legitimacy and legitimacy of the resulting income. The process of bitcoin production and processing of bitcoin transactions is called extraction or mining. The bitcoin network is decentralized, and thousands of computers and mining machines around the world are responsible for processing transactions and generating new bitcoins. Mines or miners receive bitcoins for their activities. Receiving this reward motivates miners to monitor, support and legalize the support network; Which is part of the task of extractors and is distributed among them around the world and can not be called a centralized network controlled by an organization. Keywords: Currency Code - Digital Currency - Currency Code Extraction - Criminal Law - International Law

Keywords: Keywords: Currency Code - Digital Currency - Currency Code Extraction - Criminal Law - International