دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا سدیدی، ۱۴۰۰

شرایط تحقق تهاتر بدهی افراد متعدد در حقوق ایران و مصر

این پژوهش با هدف بررسی شرایط تحقق تهاتر بدهی در دو کشور ایران و مصر صورت پذرفته است. تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است. تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. در یک تفاوت اساسی در حقوق مصر تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و مصر مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق مصر حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد. کلیدواژه‌ها: تهاتر، بدهی، حقوق ایران، حقوق مصر.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: تهاتر، بدهی، حقوق ایران، حقوق مصر.

M.A. Thesis:

onditions for clearing the debts of various individuals in Iranian and Egyptian law

Abstract: This study was conducted to investigate the conditions for debt relief in Iran and Egypt. Purity is an institution whose effect is the elimination of mutual debts of two people against each other. The origin of purity all over the world is wisdom, and for this reason, many of the effects and conditions of purity are the same all over the world. Purity is considered the fall of religion in Iran. The law also states purity among the causes of the fall of commitment. The fall of the obligation is introduced in the coercive law and, consequently, the coercion of the will and competence of the parties is not necessary. In a fundamental difference in Egyptian law, purity is not coercive. Consequently, it has been said that purity is payment, not falling and playing is religion. Playing and resigning also requires will and ability in financial affairs. In both legal systems, conditions for purity are necessary, some of which are similar between the laws of Iran and Egypt, and among these conditions, the opposition of religion, the generality and specificity of religion is purified. Of course, there are some conditions that are not necessary for purity in Iran, all of which have been considered in both legal systems. Debt settlement is necessary for purity in both legal systems, and the opposite is the same conditions and parties to the debt. Now, with the difference that in forced purification, the debts are canceled as soon as there is a confrontation, but in Egyptian law, even in the presence of a confrontation, but without a prior contract or a court order, purification does not take place. However, in order to be pure in these rights, confrontation is necessary, but after the agreement is reached, the court establishes the confrontation and rules on purity. Keywords: Purity, Debt, Iranian Law, Egyptian Law.

Keywords: Keywords: Purity, Debt, Iranian Law, Egyptian Law.