دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا عبدالهی قصون، ۱۴۰۰

بررسی تجربه ی زیسته ی معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان جوین از فرصت ها و چالش های تدریس در شبکه ی آموزشی دانش آموزی (شاد) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹: یک مطالعه ی پدیدارشناسی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تجربهی زیستهی معلمان دوره‌ی ابتدایی شهرستان جوین از فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکه‌ی آموزشی دانش‌آموزی (شاد) در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش پژوهش کیفی- پدیدارشناسی و جامعه‌ی آماری شامل کلیهی معلمان دوره‌ی ابتدایی شهرستان جوین که تعداد 10 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری مصاحبهی نیمه ساختاری که بر اساس دو سؤال اصلی فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکه‌ی آموزشی دانش‌آموزی (شاد) اجرا شد. اطلاعات حاصل از مصاحبه به روش کدگذاری تجزیه‌وتحلیل شد. این فرصت‌ها و چالشها هرکدام به‌صورت جداگانه در دو بخش مقولههای معطوف به معلمان و مقولههای معطوف به دانش‌آموزان دستهبندی شدند. در تجربهی زیستهی فرصت‌های تدریس، مقولههای معطوف به معلمان: (1- ارتقای سواد رسانهای 2- خلاقیت و نوآوری در تدریس 3- افزایش استقلال عمل 4- افزایش مسئولیتپذیری 5- فرصت‌های مطالعاتی بیشتر) و مقولههای معطوف به دانش‌آموزان نیز شامل: (1- افزایش اعتمادبهنفس 2- مشارکت والدین در امر آموزش 3- یادگیری مهارت استفاده از فضای مجازی 4- تلاش بیشتر در جهت یادگیری) بود. چالش‌های تدریس نیز شامل مقولههای معطوف به معلمان ازجمله: (1- هزینهبر بودن اینترنت 2- مشکلات مربوط به زیرساختهای فنی 3- دشوار بودن فرآیند ارزشیابی 4- دشوار بودن ارائهی محتوای مناسب) و مقوله-های جزئی معطوف به دانش‌آموزان نیز شامل: (1- هزینهبر بودن اینترنت 2- مشکلات مربوط به زیرساختهای فنی 3- افت عملکرد تحصیلی در فضای مجازی؛ مفهوم 4: آسیبپذیری اجتماعی دانش‌آموزان) بود. کلیدواژهها: تجربهی زیسته، فرصت، چالش، تدریس، شبکه‌ی آموزشی دانش‌آموزی(شاد).

کلیدواژه‌ها: کلیدواژهها: تجربهی زیسته، فرصت، چالش، تدریس، شبکه‌ی آموزشی دانش‌آموزی(شاد).

M.A. Thesis:

study of the lived experience of primary school teachers in the city of Jovein from the opportunities and challenges of teaching in the educational network of students (shad) in the academic year 1399-1400:a phenomenological study.

The purpose of this study was to study the life experience of primary school teachers in the city of Joven from the opportunities and challenges of teaching in the student educational network (Shad) in the academic year 1399-1400. Qualitative-phenomenological research method and statistical population including all primary school teachers in Joven city, 10 people were selected by purposive sampling. A semi-structured interview measurement tool based on the two main questions of teaching opportunities and challenges in the student education network (Shad). The information obtained from the interview was analyzed by coding method. According to the results, two general categories of teaching opportunities and challenges were identified. These opportunities and challenges were each categorized separately into two sections: teacher-centered sub-categories and student-centered sub-categories. Minor categories of teaching opportunities for teachers: (1- Promoting media literacy 2- Creativity and innovation in teaching 3- Increasing independence of action 4- Increasing responsibility 5- More study opportunities), and Category Minor teaching opportunities for students also included four categories: (1- Increasing self-confidence 2- Parents' participation in education 3- Learning the skill of using cyberspace 4- More effort to learn). Teaching challenges also include sub-categories for teachers with four categories: (1- Cost of internet 2- Problems related to technical infrastructure 3- Difficulty of evaluation process 4- Difficulty of providing appropriate content), And sub-categories of students also include: (1- Cost of Internet 2- Problems related to technical infrastructure 3- Decreased academic performance in cyberspace; Concept 4: Social vulnerability of students) Was. Examining the life experience of elementary school teachers about the opportunities and challenges of teaching in the student-educational network in the present study can be a good way for virtual teaching. Keywords: Lived Experience, Opportunities, Challenges, Teaching, Student Education Network (Shad).

Keywords: Keywords: Lived Experience, Opportunities, Challenges, Teaching, Student Education Network (Shad).