دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسیم دولت ابادی، ۱۴۰۰

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود

عقد ازدواجی که میان زن و مرد بسته می شود ممکن است که بدلیل برخی مسائل منحل بشود . انحلال عقد نکاح به معنی آن است که عقدی که با تمام شرایط صحت عقد نکاح به وجود آمده است و آثار خود را برجای گذاشته است ، پس از مدتی بدلیلی منحل شود . در پژوهش حاضر به مقایسه ممنوعیت ازدواج در بین دین یهود و دین اسلام پرداخته شده و شباهت ها و تفاوت های آن را در این دو دین الهی مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم. آیات الاحکام در قرآن کریم در دین اسلام به خوبی ممنوعیت های ازدواج را برای مسلمانان مشخص کرده است که از مهم ترین موارد آن: ازدواج با محارم، ازدواج با اُختین، ازدواج با کافر، ازدواج با زنان شوهر دار و طبقاتی از خویشاوندان و ... را می توان نام برد. در آیین یهود نیز می توان ازدواج با زنان خاص(فاحشه، مطلقه، بیوه و ...)،ازدواج با محارم، ازدواج با غیر یهودی و ... را به عنوان ازدواج های ممنوع نام برد. مهمترین دستاورد این تطبیق عبارت است از این‌که هر دو آیین، تنها راه مشروع تأمین نیاز جنسی، ایجاد نسل پاک و تأمین محبت را در پرتو ازدواج و خانواده می‌دانند؛ با این تفاوت اساسی که رهبانیت و تجرد نسبت به ازدواج در آیین یهود از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ در حالی که در دین مبین اسلام، تجرد و رهبانیت امری کاملاً مردود است و برخلاف یهودیت عامل تقرب به خداوند محسوب نمی‌شود؛ بلکه این ازدواج است که زمینه‌ساز تکامل و تقرب الهی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: ممنوعیت، ازدواج، دین اسلام، دین یهود

M.A. Thesis:

omparison of the prohibition of marriage in Islam and Judaism

Abstract: A marriage contract between a man and a woman may be dissolved due to some issues. Dissolution of a marriage contract means that a contract that has been created with all the conditions of the validity of the marriage contract and has left its effects, will be dissolved after some reason. In the present study, we have compared the prohibition of marriage between Judaism and Islam, and we have examined and analyzed its similarities and differences between these two divine religions. The verses of Al-Ahkam in the Holy Quran in Islam have clearly defined the prohibitions of marriage for Muslims, the most important of which are: marriage with incest, marriage with Akhtin, marriage with infidels, marriage with married women and a class of relatives, etc. Can be named. In Judaism, marriage with certain women (prostitutes, divorcees, widows, etc.), marriage with incest, marriage with non-Jews, etc. can be called as forbidden marriages. The most important achievement of this adaptation is that both religions consider the only legitimate way to satisfy sexual needs, to create a pure generation and to provide love in the light of marriage and family; With the fundamental difference that monasticism and celibacy have a special place in marriage in Judaism; While in the religion of Islam, celibacy and monasticism are completely rejected and, unlike Judaism, it is not considered a factor of closeness to God; Rather, it is marriage that will lay the groundwork for divine evolution and closeness.

Keywords: Keywords: Prohibition, Marriage, Islam, Judaism.