دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس بی باک، ۱۴۰۰

مطالعه تطبیقی ارزش وتوان اثبات گواهی درامورحقوقی درحقوق ایران وآمریکا

چکیده: حقوقدانان شهادت را اخبار و نقل واقعی یاد کرده‌اند که پیش‌تر در حضور شاهد رخ داده و احتمال دارد درست یا نادرست باشد و حتی ممکن است اشتباه درک شاهد در آن مؤثر باشد. برابر قانون هر اعلام و اظهاری از سوی شخص ثالث اعتبار اثباتی ندارد؛ بنابراین شاهد و شهادت بایستی شرایط مقرر در قانون را دارا باشند. شاهد بایستی شخصاً مورد شهادت را با یکی از حس‌های شش‌گانه درک کرده باشد به این نوع شهادت، شهادت مستقیم گفته می‌شود. قاضی یا دادرس مختار است شهادت ( مقالات مرتبط با شهادت - سوالات مرتبط با شهادت ) را بپذیرد یا رد کند. زیرا ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مورد نظر نیست. مطابق ماده 1313 قانون مدنی، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادی که به سن بلوغ یعنی 15 سال تمام نرسیده‌اند، قابل اعتماد نیست. در حقوق ایالات متحده آمریکا، موضوع شکل دیگری دارد. منشور ششم حقوق ایالات متحده آمریکا بیان می دارد که، «در کلیه دادرسی‌های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه? بی طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده‌است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، احضار شهود به نفع خود، و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.» نیز ذکر این نکته ضروری است که، در حقوق آمریکا در دعاوی مالی تا سقف محدودی می توان دعوا را اثبات نمود و مازاد بر ان قابل استماع نیست. کلمات کلیدی: ارزش، توان، گواهی(شهود)، حقوق ایران، حقوق امریکا.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: ارزش، توان، گواهی(شهود)، حقوق ایران، حقوق امریکا.

M.A. Thesis:

Comparative Study of the Value and Power of Proof of Certificate in Legal Affairs in Iranian and American Law

Abstract: Lawyers have referred to testimony as real news and narration that has already occurred in the presence of a witness and may be true or false, and may even be influenced by a misunderstanding of the witness. According to the law, any statement made by a third party has no positive validity; Therefore, witnesses and witnesses must meet the conditions prescribed by law. The witness must have personally understood the subject of the testimony with one of the six senses. This type of testimony is called direct testimony. The judge or magistrate has the right to accept or reject the testimony (testimony-related articles - testimony-related questions). Because the judge may find that the testimony does not meet the legal requirements. According to Article 1313 of the Civil Code, puberty, intellect, justice, faith and purity are among the conditions of the witness, and the statements of the insane and those who have not reached the age of puberty, ie 15 years, are not credible. In US law, the issue is different. The Sixth Charter of the Law of the United States states that, "In all criminal proceedings, the accused shall have the following rights: "He has a pre-determined right to know the nature and reason for the accusation, the right to face the witnesses who testify against him, the summoning of witnesses in his favor, and the right to have a lawyer to defend himself." It is also important to note that, under US law, financial claims can be proved to a limited extent and cannot be heard in excess. Keywords: Value, Power, Certificate (Intuition), Iranian Law, American Law.

Keywords: Keywords: Value, Power, Certificate (Intuition), Iranian Law, American Law.