دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم امینی، ۱۴۰۰

مدل یابی روابط ساختاری شادکامی براساس خودکارآمدی، سبک های فرزندپروری با میانجی گری اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار

نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : نام و نام خانوادگی دانشجو : اکرم امینی شماره دانشجویی: 980052301 سال و نیمسال اخذ پایان نامه :نیم سال دوم 1400 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : مدل یابی روابط ساختاری شادکامی براساس خودکارآمدی، سبک های فرزندپروری با میانجی گری اشتیاق تحصیلی تاریخ دفاع از پایان نامه: تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد: به حروف: خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی): پژوهش حاضر با هدف مدل یابی علی شادکامی براساس خودکارآمدی و سبک فرزندپروری با میانجی گری اشتیاق تحصیلی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 345 دانشجو بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) آرجیل و لو(1990)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (CASES) اون و فرامن(1998)، پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز (2004) و پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا بامریند(2002) بودند. برای طراحی مدل از مدل یابی معادلات رگرسیونی ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی و سبک فرزندپروری بر شادکامی اثر مستقیم مثبت و معنادار دارند. خودکارآمدی تحصیلی و سبک فرزندپروری از طریق اشتیاق تحصیلی بر شادکامی اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار دارند. اشتیاق تحصیلی به طور مثبت شادکامی را پیش بینی می کند. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که اشتیاق تحصیلی بین خودکارآمدی تحصیلی، سبک فرزندپروری و شادکامی دانشجویان، نقش میانجی گری دارد.

کلیدواژه‌ها: شادکامی، اشتیاق تحصیلی، سبک فرزندپروری، خودکارآمدی تحصیلی

M.A. Thesis:

Modeling the structural relationships of happiness based on Academic Self-Efficacy٫ Parents parenting styles mediated by Educational Enthusiasm Students of Sabzevar Azad University

Idendify code of thesis: Unit name: Sabzevar Unit code: 127 Academic year:1400 Student name: Akram Amini Student code: 980052301 The title of thesis: Modeling the structural relationships of happiness based on Academic Self-Efficacy, Parents parenting styles mediated by Educational Enthusiasm Thesis score: Presentation date: Number of college course: Abstract(include summary, goals, executive ways and results): The aim of this study was to model Ali Shadkami based on self-efficacy and parenting style mediated by academic motivation. This research is a descriptive correlation based on structural equation modeling method. The statistical population of this study consisted of all students of Sabzevar Azad University in the academic year 1399-1400. The research sample consisted of 345 students who were selected by cluster random sampling. Data were collected from the Oxford Happiness Questionnaire (OHI) by Argyle and Lowe (1990), the Student Self-Efficacy Questionnaire (CASES) by Owen and Framan (1998), the Frederick et al.'s (2004) Achievement Scale Questionnaire, and the Diana Bamrind Parenting Methods Questionnaire (2002) was used. Structural regression equations were used to design the model. The results showed that academic self-efficacy and parenting style have a direct positive and significant effect on happiness. Academic self-efficacy and parenting style have a positive and significant indirect effect on happiness through academic motivation. Academic enthusiasm positively predicts happiness. Overall, the results indicate that academic enthusiasm mediates between academic self-efficacy, parenting style, and student happiness.

Keywords: Happiness, Academic enthusiasm, Parenting style, Academic self-efficacy