دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین راحتی، ۱۴۰۰

رابطه هوش معنوی و سرزندگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار

نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین راحتی شماره دانشجویی: 980053147 سال و نیمسال اخذ پایان نامه :نیم سال دوم 1400 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : رابطه هوش معنوی و سرزندگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار تاریخ دفاع از پایان نامه: تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد: به حروف: خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی): هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوی و سرزندگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار می باشد. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 3212 نفر بود که حجم نمونه با توجه به حجم جامعه و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 345 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی عبدالله زاده(1388)، سرزندگی تحصیلی دهقانی‌‌زاده و حسین چاری(2011) و اشتیاق تحصیلی فردریکز(2004) بودند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح 05/0 رابطه ی مثبت و معنی داری بین هوش معنوی با سرزندگی مشاهده گردید همچنین در سطح 01/0 رابطه مثبت و معنی داری بین سرزندگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی مشاهده گردید. همچنین هوش معنوی و سرزندگی تحصیلی می تواند اشتیاق تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها: اشتیاق تحصیلی، هوش معنوی، سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار.

M.A. Thesis:

The Relationship between Spiritual Intelligence and Academic Buoyancy with Educational Enthusiasm Students of Sabzevar Azad University

Idendify code of thesis: Unit name: Sabzevar Unit code: 127 Academic year:89 Student name: Hosein Rahati Student code: 980053147 The title of thesis: The Relationship between Spiritual Intelligence and Academic Buoyancy with Educational Enthusiasm of Sabzevar Azad University Thesis score: Presentation date: Number of college course: Abstract(include summary, goals, executive ways and results): The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and academic vitality with the academic motivation of Sabzevar Azad University students. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study was all students of Sabzevar Azad University in the academic year 1399-1400 with a number of 3212 people. A cluster was selected according to the size of the population. The instruments used in this study included: standard questionnaires of Abdullah Zadeh (2009), Dehghani Zadeh and Hossein Chari (2011) and Fredericks (2004). Multivariate regression analysis and Pearson correlation were used to test the research hypotheses. The results showed that at the 0.05 level a positive and significant relationship was observed between spiritual intelligence and vitality. Also at the 0.01 level a positive and significant relationship was observed between academic vitality and academic motivation. Spiritual intelligence and academic vitality can also predict students' academic motivation.

Keywords: Academic enthusiasm, spiritual intelligence, academic vitality, academic enthusiasm, students of S