دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا استاجی، ۱۴۰۰

نقش تعدیلی اثر تمرکز مالکیت بر رابطه ی بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت

چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقش تعدیلی اثر تمرکز مالکیت بر رابطه¬ی بین سیاست تقسیم¬سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مختلف برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و هم¬چنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته¬ی شرکت است. سود گزارش¬شده¬ی شرکت¬ها به ‌عنوان یکی از معیارهای مهم تصمیم¬گیری و از مهم¬ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می¬شود که همواره مورد استفاده‌ی طیف وسیعی از استفاده¬کنندگان قرار می-گیرد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 94 تا 98 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. بر اساس مبانی نظری و تئوری-های مطرح شده هم تقسیم سود بر اساس دیدگاه رفتاری سود می¬تواند باعث ایجاد ارزش گردد و هم می¬تواند افزایش در درصد تقسیم سود باعث گردد که که فرصت¬های سرمایه¬گذاری جدید کاهش یافته و این موضوع تاثیر منفی بر ارزش شرکت¬ها دارد، که بر اساس نتایج این پژوهش بخش دوم مورد تایید قرار گرفت. هم¬چنین تمرکز مالکیت ارتباط بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد. واژه¬های کلیدی؛ تمرکز مالکیت ، سیاست تقسیم¬سود ، ارزش شرکت

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ تمرکز مالکیت ، سیاست تقسیم‌سود ، ارزش شرکت

M.A. Thesis:

The Role of Ownership’s Concentration Moderating Dividend Policy Effects on Firm Value

Abstract The main purpose of this study is to determine the effect of the moderating role of the effect of ownership concentration on the relationship between dividend policy and the value of the company in the Tehran Stock Exchange. One of the important criteria that different groups use to estimate the company's profitability, predict future profits and related risks, as well as evaluate management performance, is the current and past profits of the company. The reported profit of companies is considered as one of the most important decision-making criteria and one of the most important criteria for evaluating the performance and determining the value of an enterprise, which is always used by a wide range of users. This study was conducted for a period of 5 years between 2013 and 2017. In this research, financial leverage and company size have also been used as a control variable. Sample data of the studied companies were analyzed and their data were analyzed using Excel classification software and analyzed by Ives software. The research results showed; There is a negative relationship between dividend policy and company value and this relationship is also significant. According to the theoretical foundations and theories, both profit sharing based on the behavioral perspective of profit can create value and can increase the percentage of profit sharing that reduces new investment opportunities and this issue has a negative impact on the value of companies, which on The results of this study were approved in the second part. Ownership focus also moderates the relationship between the company's profit-sharing policy and value, and the relationship is positive and meaningful. Keywords; Ownership focus, dividend policy, company value

Keywords: Keywords; Ownership focus, dividend policy, company value