دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد جبله، ۱۴۰۰

رابطه معنویت ، تعهد سازمانی و انگیزه پیشرفت با سلامت روان معلمان شهرستان جغتای

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت تعهد سازمانی و انگیضه پیشرفت با سلامت روان معلمان شهرستان جغتای بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش پژوهش از نوع توصیدی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شهرستان جغتای در سار 1400به تعداد (1130ندر) بود که از میان آنها 285ندر به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه با استداده از جدور مورگان انتخا شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر( )1979 مقیاس معنویت پارسیان و دونینگ( )2009مقیاس تعهد سازمانی مایر آلن و اسمیت( )1993و مقیاس انگیضه پیشرفت اسپنس و هلمریچ( )1977جمعآوری گردید. جهت تجضیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استداده از نرم افضار اس پی اس اس ویراست 24استداده گردید. یافتهها نشان داد که بین معنویت و مولدههای آن تعهد سازمانی و مولده تعهد مستمر و انگیضه پیشرفت با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد) (p<0/05و متغیرهای معنویت تعهد سازمانی و انگیضه پیشرفت قادر هستند سلامت روان معلمان شهرستان جغتای را پیشبینی کنند. کلمات کلیدی : معنویت تعهد سازمانی انگیضه پیشرفت سلامت روان معلمان

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی : معنویت تعهد سازمانی انگیضه پیشرفت سلامت روان معلمان

M.A. Thesis:

The relationship between spirituality, organizational commitment and motivation for progress with mental health of teachers in Jaghtai city

Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship between spirituality, organizational commitment and achievement motivation with mental health of teachers Jaghtai city. The statistical population included all teachers in Jaghtai city (1130 people) from which 285 people were selected as a sample group using simple random sampling using Morgan table. The required data were collected through the Goldberg and Hiller (1979) General Health Scale, the Parsian and Downing Spirituality Scale (2009), the Meyer, Allen, and Smith (1993) Organizational Commitment Scale, and the Helmrich & Spence (1977) achievement motivation Scale. Pearson correlation test and multivariate regression analysis were used to analyze the data using SPSS software version 24. Findings showed that there is a significant relationship between spirituality and its components, organizational commitment and the component of continuous commitment and achievement motivation with mental health (p <0.05) and the variables of spirituality, organizational commitment and achievement motivation are able to mental health of Jaghtai teachers. Keywords:spirituality, organizational commitment, achievement motivation, mental health, teachers Keywords:spirituality, organizational commitment, achievement motivation, mental health, teachers

Keywords: Keywords:spirituality, organizational commitment, achievement motivation, mental health, teachers