دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه رنود، ۱۴۰۰

اثر تعدیلی نوآوری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی

چکیده سودآوری اهمیت قابل¬توجهی در ادبیات مالی و حسابداری دارد. یکی از پارامترهای حائز اهمیت که همواره به‌عنوان یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل شرکت¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد، سودآوری است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین اهرم مالی و عملکرد مالی شرکت و نقش نوآوری (تحقیق و توسعه / کل فروش) در این فرایند است. برای اندازه‌گیری متغیر عملکرد مالی شرکت از شاخص کیوتوبین استفاده شد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 104 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده¬های تابلویی و نرم¬افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مجموعه داده‌ها در طی دوره‌ی 1394 الی 1398 جمع‌آوری شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اهرم مالی با عملکرد مالی شرکت رابطه‌ی مثبت دارد. فرضیه‌ی دوم نیز شواهد قابل قطعی برای تأثیر تعدیل‌کنندگی نوآوری بر رابطه‌ی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را نشان داد. واژه¬های کلیدی: ساختار سرمایه، اهرم مالی، عملکرد مالی، نوآوری

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: ساختار سرمایه، اهرم مالی، عملکرد مالی، نوآوری

M.A. Thesis:

The moderating effect of innovation on the leverage-performance relation

Abstract Profitability is of great importance in the financial and accounting literature. Profitability is one of the important parameters that is always used as an important indicator in the analysis of companies. The purpose of this research is to explain the relation between financial leverage and firm performance, and the role of innovation (R&D / total sales) in this process. One proxie is used to measure firm performance: Tobin’s q. The dataset consists of over the period 2015 - 2019. For this purpose, information about 104 companies active in the Tehran Stock Exchange was analyzed using panel data method and Eviews software. This research finds that financial leverage is Positive related to firm financial performance. The second hypothesis, finds conclusive evidence for the moderating effect of innovation on the financial leverage and financial performance relation. Keywords: Capital Structure, Financial Leverage, Financial Performance, Innovation Keywords: Capital Structure, Financial Leverage, Financial Performance, Innovation Keywords: Capital Structure, Financial Leverage, Financial Performance, Innovation Keywords: Capital Structure, Financial Leverage, Financial Performance, Innovation

Keywords: Keywords: Capital Structure, Financial Leverage, Financial Performance, Innovation